หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-5-032ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

3122 หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาได้ตามที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02210.01 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 1. ระบุรายการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาได้ครบถ้วนถูกต้อง 02210.01.01
02210.01 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 2. กำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง 02210.01.02
02210.01 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 3. เขียนแผนแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาได้อย่างละเอียดถูกต้อง 02210.01.03
02210.02 ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 1. มอบหมายงานการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 02210.02.01
02210.02 ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 2. ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนดและถูกต้อง 02210.02.02
02210.02 ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนดและถูกต้อง 02210.02.03
02210.03 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 1. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 02210.03.01
02210.03 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 2. ใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมของผู้ปฏิบัติงานเพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพงานผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง 02210.03.02
02210.03 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานผลิตน้ำประปา 3. เขียนรายงานผลการวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง 02210.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการควบคุมงานผลิตน้ำประปา

2) ทักษะการตรวจสอบงานผลิตน้ำประปา

3) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา

2) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตามงานผลิตน้ำประปา

3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง

4) ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน

5) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานผลิตน้ำประปา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ

    1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

    2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ

    1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

    2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน

    3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

    2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำอธิบายรายละเอียด

    1) การผลิตน้ำประปาตามข้อกำหนดมาตรฐาน เริ่มต้นตั้งแต่สูบน้ำดิบเข้าระบบผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปา เติมสารเคมี กวนเร็ว กวนช้า ควบคุมถังตะกอน ล้างย้อน และฆ่าเชื้อโรค โดยควบคุมแต่ละขั้นตอนให้มีสภาพการทำงานปกติได้ เพื่อให้ผลิตน้ำได้มาตรฐานภายใต้การดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่ ตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด

  2) คุณภาพงานผลิตน้ำประปา หมายถึง ประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้นในระบบผลิตน้ำประปา ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในระบบผลิตน้ำประปา รวมถึงประสิทธิภาพ ความพร้อมของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

  3) การตรวจสอบคุณภาพการผลิตน้ำประปา หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำประปา ในแต่ละกระบวนการ การผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา และคุณภาพน้ำจากระบบผลิตมีตามมาตรฐานตามที่กำหนด และตรงตามแผนที่กำหนดไว้ มีวิธีการดังนี้

    3.1) การวางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา หมายถึง การระบุรายการที่จะตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานและรวมถึงข้อมูลคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบการผลิตน้ำ โดยมีการกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

    3.2) การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา หมายถึง การตรวจสอบในแต่ละกระบวนการผลิตน้ำประปาตามรายการที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา โดยมีวิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้องตามที่กำหนด

    3.3) การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานผลิตน้ำประปา หมายถึง การรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปาจากผู้ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานผลิตน้ำประปา เพื่อที่จะได้นำผลการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา มาใช้ในการแก้ปัญหางานผลิตน้ำประปา

  4) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

  5) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น

  6) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

(ก) เครื่องประเมินการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

  2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

  3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  4) แบบฟอร์มประเมินผลแฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

(ข) เครื่องประเมินการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

  1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

  2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

  3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  4) แบบฟอร์มประเมินผลแฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

(ค) เครื่องประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานผลิตน้ำประปา

  1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

  2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

  3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

  4) แบบฟอร์มประเมินผลแฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปายินดีต้อนรับ