หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตน้ำประปา

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-CYEV-009A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการผลิตน้ำประปา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

3122  หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนการผลิตน้ำประปาได้อย่างเหมาะสม และตามวิธีที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02209.01 จัดทำแผนการผลิตน้ำประปา 1. รวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบผลิตน้ำประปาได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 02209.01.01 152274
02209.01 จัดทำแผนการผลิตน้ำประปา 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะจัดทำแผนการผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง 02209.01.02 152275
02209.01 จัดทำแผนการผลิตน้ำประปา 3. เขียนแผนการผลิตน้ำประปาได้อย่างละเอียดถูกต้อง 02209.01.03 152276
02209.02 ดำเนินการตามแผนการผลิตน้ำประปา 1. มอบหมายงานผลิตน้ำประปาให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 02209.02.01 152277
02209.02 ดำเนินการตามแผนการผลิตน้ำประปา 2. ติดตามความคืบหน้างานผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามวิธีและแผนงานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 02209.02.02 152278
02209.02 ดำเนินการตามแผนการผลิตน้ำประปา 3. ตรวจผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 02209.02.03 152279

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการประเมินและกำหนดแผนการผลิตน้ำประปา

2.  ทักษะการสื่อสาร มอบหมายงานให้กับบุคคลในการผลิตน้ำประปา

3.  ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา

2.  ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตามงานผลิตน้ำประปา

3.  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง

4.  ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน

5.  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานผลิตน้ำประปา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ

    1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

    2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ

    1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

    2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน

    3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตน้ำประปา โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

    2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    1) การผลิตน้ำประปาตามข้อกำหนดมาตรฐาน เริ่มต้นตั้งแต่สูบน้ำดิบเข้าระบบผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปา เติมสารเคมี กวนเร็ว กวนช้า ควบคุมถังตะกอน ล้างย้อน และฆ่าเชื้อโรค โดยควบคุมแต่ละขั้นตอนให้มีสภาพการทำงานปกติได้ เพื่อให้ผลิตน้ำได้มาตรฐานภายใต้การดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่ ตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด

    2) การประเมินและกำหนดแผนการผลิตน้ำประปา หมายถึง การประเมินและกำหนดแผนการผลิตน้ำประปา ได้อย่างถูกต้อง ควบคุมเวลาผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด โดยประเมินดังนี้

        2.1) ประเมินสถานการณ์ความต้องการการใช้น้ำประปา

        2.2) ประเมินสภาพแวดล้อมในการผลิตน้ำประปา ประกอบไปด้วย สภาพน้ำดิบที่จะนำเข้าระบบผลิต ปริมาณน้ำในแหล่งต้นน้ำหรือแหล่งน้ำดิบ สภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาที่ผลิตน้ำประปา และรวมถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆ

        2.3) ประเมินสถานภาพของระบบผลิตน้ำประปา

    3) การจัดทำแผนการผลิตน้ำประปา หมายถึง การวางแผนโดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนสูบน้ำดิบเข้าระบบผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปา เติมสารเคมี กวนเร็ว กวนช้า ควบคุมถังตะกอน ล้างย้อน และฆ่าเชื้อโรค โดยวางแผนในแต่ละขั้นตอนให้มีสภาพการทำงานปกติได้ เพื่อให้ผลิตน้ำได้มาตรฐาน และมีปริมาณน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ

    4) การมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล หมายถึง มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคลในการผลิตน้ำประปา เพื่อให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพน้ำจากระบบผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

    5) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานวางแผนการผลิตน้ำประปา ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

    6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต

    7) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

(ก) เครื่องประเมินการจัดทำแผนการผลิตน้ำประปา

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) แบบฟอร์มประเมินผลแฟ้มสะสมผลงานการกำหนดแผนการผลิตน้ำประปา

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

(ข) เครื่องประเมินการดำเนินการตามแผนการผลิตน้ำประปา

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) แบบฟอร์มประเมินผลแฟ้มสะสมผลงานการกำหนดแผนการผลิตน้ำประปา

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ