หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การประกอบและติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปยึดเข้ากับอาคาร

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-2-086ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การประกอบและติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปยึดเข้ากับอาคาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามตำแหน่งที่กำหนด ด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน ปรับระยะเบื้องต้น ยึดชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมชั่วคราวและยึดสลักเกลียว          หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะสำหรับผู้รับการประเมินที่มีทักษะและเทคนิคภายใต้การควบคุมและแนะนำของผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20821 เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนตามตำแหน่งที่กำหนดด้วยอุปกรณ์พื้นฐานและปรับระยะเบื้องต้น 1.1 จัดตำแหน่งชิ้นงานให้ถูกต้องตามแบบ 20821.01
20821 เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนตามตำแหน่งที่กำหนดด้วยอุปกรณ์พื้นฐานและปรับระยะเบื้องต้น 1.2 ปรับระดับชิ้นงานให้ถูกต้องตามแบบ 20821.02
20821 เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนตามตำแหน่งที่กำหนดด้วยอุปกรณ์พื้นฐานและปรับระยะเบื้องต้น 1.3 ปรับระยะและแนวชิ้นงานให้ถูกต้องตามแบบ 20821.03
20822 ยึดชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมชั่วคราวเพื่อเซตตำแหน่ง และยึดสลักเกลียวให้ได้ตามแบบที่กำหนด 2.1 เลือกใช้วัสดุเชื่อมต่อให้ถูกต้องตามแบบ 20822.01
20822 ยึดชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมชั่วคราวเพื่อเซตตำแหน่ง และยึดสลักเกลียวให้ได้ตามแบบที่กำหนด 2.2 เลือกลวดเชื่อมหรือสลักเกลียวให้ถูกต้องตามแบบ 20822.02
20822 ยึดชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมชั่วคราวเพื่อเซตตำแหน่ง และยึดสลักเกลียวให้ได้ตามแบบที่กำหนด 2.3 เชื่อมชั่วคราวได้ตามตำแหน่งที่กำหนดและปลอดภัย 20822.03
20822 ยึดชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมชั่วคราวเพื่อเซตตำแหน่ง และยึดสลักเกลียวให้ได้ตามแบบที่กำหนด 2.4 ยึดสลักเกลียวตามตำแหน่งที่กำหนด 20822.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน สำหรับยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. จัดตำแหน่งชิ้นงาน ให้ตรงกับลำดับการติดตั้ง2. ปรับระดับ ระยะ และแนว ชิ้นงานให้ถูกต้องตามแบบปลอดภัย และเหมาะสมกับลักษณะการติดตั้ง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เลือกใช้อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน ได้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย กับลักษณะการติดตั้ง2. ใช้อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อปรับระยะ ระดับ แนว ได้อย่างถูกต้อง และ แม่นยำ3. ลักษณะและรูปแบบ การยึดติดตั้ง ตามแบบที่กำหนด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนตามตำแหน่งที่กำหนดด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน ปรับระยะเบื้องต้น  การยึดชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมชั่วคราว และ ยึดสลักเกลียวได้ถูกต้อง และปลอดภัยโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. สังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

  เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนตามตำแหน่งที่กำหนด  ยึดชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมชั่วคราวเพื่อกำหนดตำแหน่ง  หรือยึดด้วยสลักเกลียว ให้ตรงตามแบบที่กำหนด(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถจัดตำแหน่งชิ้นงาน ปรับ ระดับ และระยะ ของชิ้นงาน ให้ถูกต้องตามแบบเลือกใช้วัสดุเชื่อมต่อ ให้ถูกต้องตามแบบ(ข) คำอธิบายรายละเอียดผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถจัดตำแหน่งชิ้นงาน ปรับ ระดับ และระยะ ของชิ้นงาน ด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน ให้ถูกต้องตามแบบ  และ สามารถเลือกลวดเชื่อมเพื่อเชื่อมชั่วคราว  หรือยึดด้วยสลักเกลียว ตามตำแหน่งที่กำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน2. เครื่องมือประเมิน การยึดชิ้นส่วน1. แบบทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ