หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-071ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีต

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต (Reinforcing Steel Bar Worker)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องสามารถอ่านแบบและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีตได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

มาตรฐาน ว.ส.ท. 3400 รายละเอียดการเสริมเหล็ก               ข้อ 3403 การจัดวางเหล็กเสริม               ข้อ 3404 ระยะเรียงของเหล็กเสริม               ข้อ 3405 การต่อเหล็กเสริม               ข้อ 3406 เหล็กเสริมตามขวาง               ข้อ 3407 เหล็กเสริมต้านการยืดหด               ข้อ 3408 ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม วัดจากผิวเหล็ก


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20631 อ่านแบบและบอกข้อกำหนดในรายการประกอบแบบหรือตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ได้ถูกต้อง 1.1 อธิบายรายละเอียดเหล็กเสริมคอนกรีตของแบบแปลนรูปด้าน รูปตัด ของชิ้นส่วนโครงสร้างได้ถูกต้อง 20631.01
20631 อ่านแบบและบอกข้อกำหนดในรายการประกอบแบบหรือตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ได้ถูกต้อง 1.2 อธิบายข้อกำหนดในรายการประกอบแบบหรือตามมาตรฐานว.ส.ท. ได้ 20631.02
20632 ตรวจสอบระยะ การจัดวางเหล็ก การต่อ การทาบเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง 2.1 ตรวจสอบการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีตได้ 20632.01
20632 ตรวจสอบระยะ การจัดวางเหล็ก การต่อ การทาบเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง 2.2 ตรวจสอบตำแหน่งการต่อ การทาบเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง 20632.02
20632 ตรวจสอบระยะ การจัดวางเหล็ก การต่อ การทาบเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง 2.3 ตรวจสอบระยะต่างๆ ของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง 20632.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  1. การใช้อุปกรณ์วัดระยะ เช่น ตลับเมตร              2. การจัดวาง การต่อ และการทาบเหล็กเสริมคอนกรีต          3. ระยะยก การคล้องลวดสลิง ที่ปลอดภัย              4. ข้อกำหนดระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีต และระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีตกับไม้แบบ          5. วิธีการต่อเหล็กเสริมคอนกรีต              6. ข้อกำหนดของการต่อ การทาบ เหล็กเสริมคอนกรีต


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การอ่านแบบและรายการประกอบแบบ2. การตรวจสอบการจัดวาง การต่อ และการทาบเหล็กเสริมคอนกรีต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เข้าใจอธิบายข้อกำหนดการจัดวาง การต่อ และการทาบเหล็กเสริมคอนกรีตตามมาตรฐาน ว.ส.ท.


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. ผลการสอบข้อเขียน จากแบบทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ว.ส.ท. และการมีทักษะในการอ่านแบบและการตรวจความถูกต้องในการจัดวาง การต่อ การทาบเหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อกำหนด(ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

รู้รายละเอียดการเสริมเหล็กคอนกรีตของชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง รู้ข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ตรวจสอบการจัดวาง การต่อ การทาบ เหล็กเสริมคอนกรีต          (ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ รายละเอียดของการเสริมเหล็กในโครงสร้างต่าง ๆรู้ข้อกำหนดในการจัดวาง การต่อ การทาบ ระยะห่างของเหล็กเสริมคอนกรีตตามมาตรฐาน ว.ส.ท.          (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. สามารถอ่านแบบ รู้ข้อกำหนด และรายละเอียดของเหล็กเสริมคอนกรีตในโครงสร้างต่างๆ เช่น พื้น คาน เสา ฐานราก ได้ถูกต้อง2. สามารถตรวจสอบระยะ การจัดวาง การต่อ และการทาบเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง เช่น ระยะงอ ระยะทาบ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินสามารถอ่านแบบและบอกข้อกำหนดในรายการประกอบแบบหรือตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ได้ถูกต้อง                 1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้                 (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินสามารถตรวจสอบระยะ การจัดวางเหล็ก การต่อ การทาบเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง                 1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน                 (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน) ยินดีต้อนรับ