หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เคลื่อนย้าย จัดวาง และต่อเหล็กเสริมคอนกรีต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-070ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เคลื่อนย้าย จัดวาง และต่อเหล็กเสริมคอนกรีต

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต (Reinforcing Steel Bar Worker)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องรู้วิธีการเคลื่อนย้ายเหล็กเสริมคอนกรีตได้ปลอดภัย สามารถจัดวางและต่อเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

มาตรฐาน ว.ส.ท. 3400 รายละเอียดการเสริมเหล็ก               ข้อ 3403 การจัดวางเหล็กเสริม               ข้อ 3404 ระยะเรียงของเหล็กเสริม               ข้อ 3405 การต่อเหล็กเสริม               ข้อ 3406 เหล็กเสริมตามขวาง               ข้อ 3407 เหล็กเสริมต้านการยืดหด               ข้อ 3408 ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม วัดจากผิวเหล็ก


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20621 เคลื่อนย้ายเหล็กเสริมคอนกรีตได้อย่างปลอดภัย 1.1 รู้ตำแหน่งระยะยกเหล็กเสริมคอนกรีตที่ปลอดภัย 20621.01
20621 เคลื่อนย้ายเหล็กเสริมคอนกรีตได้อย่างปลอดภัย 1.2 รู้วิธีการคล้องลวดสลิงเหล็กเสริมคอนกรีตที่ปลอดภัย 20621.02
20621 เคลื่อนย้ายเหล็กเสริมคอนกรีตได้อย่างปลอดภัย 1.3 สามารถตรวจสอบคุณภาพของลวดสลิงได้เบื้องต้น 20621.03
20622 จัดวางเหล็กเสริมคอนกรีตตามระยะที่กำหนดในแบบได้ถูกต้อง 2.1 ใช้อุปกรณ์วัดระยะได้ 20622.01
20622 จัดวางเหล็กเสริมคอนกรีตตามระยะที่กำหนดในแบบได้ถูกต้อง 2.2 บอกข้อกำหนดระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีตและระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีตกับไม้แบบได้ถูกต้อง 20622.02
20622 จัดวางเหล็กเสริมคอนกรีตตามระยะที่กำหนดในแบบได้ถูกต้อง 2.3 สามารถจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีตได้ระยะถูกต้องตามแบบ 20622.03
20623 ต่อเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 3.1 บอกวิธีการต่อเหล็กเสริมคอนกรีตได้ 20623.01
20623 ต่อเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 3.2 บอกข้อกำหนดของการต่อ การทาบ เหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 20623.02
20623 ต่อเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 3.3 สามารถต่อและทาบเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 20623.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การใช้เครื่องมือในการตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต           2. ชนิด ประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีต           3. วิธีการเก็บรักษาวัสดุที่ถูกต้อง           4. การตรวจคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้อุปกรณ์วัดระยะ เช่น ตลับเมตร2. การจัดวาง การต่อและการทาบเหล็กเสริมคอนกรีต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ระยะยก การคล้องลวดสลิง ที่ปลอดภัย2. ข้อกำหนดระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีต และระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีตกับไม้แบบ3. วิธีการต่อ และการทาบเหล็กเสริมคอนกรีต4. ข้อกำหนดของการต่อ การทาบ เหล็กเสริมคอนกรีต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. สังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. แบบสอบสัมภาษณ์          (ค) คำแนะนำในการประเมิน      ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการยกเหล็กเสริมคอนกรีต ข้อกำหนดระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีต และระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีตกับไม้แบบ วิธีการต่อและการทาบเหล็กเสริมคอนกรีต ข้อกำหนดของการต่อ การทาบเหล็กเสริมคอนกรีต และการมีทักษะในการใช้อุปกรณ์วัดระยะ การจัดวาง และการต่อเหล็กเสริมคอนกรีต (ง) วิธีการประเมิน1. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน2. สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

เคลื่อนย้ายเหล็กเสริมคอนกรีต จัดวาง ต่อ ทาบเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง          (ก) คำแนะนำ    ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการยกเหล็กเสริมคอนกรีต ข้อกำหนดระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีต และระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีตกับไม้แบบ วิธีการต่อและการทาบเหล็กเสริมคอนกรีต ข้อกำหนดของการต่อ การทาบเหล็กเสริมคอนกรีต(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. สามารถเคลื่อนย้ายเหล็กเสริมคอนกรีตได้ปลอดภัย2. จัดวาง ต่อ ทาบ เหล็กเสริมคอนกรีตตามระยะที่กำหนด และถูกต้องตามมาตรฐาน ว.ส.ท.


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการเคลื่อนย้ายเหล็กเสริมคอนกรีตได้อย่างปลอดภัย               1. แบบสอบสัมภาษณ์               2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน               (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการจัดวางเหล็กเสริมคอนกรีตตามระยะที่กำหนดในแบบได้ถูกต้อง                1. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน               (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)3. เครื่องมือประเมินการต่อเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องตามมาตรฐาน                1. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน               (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)ยินดีต้อนรับ