หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกใช้วัสดุ รู้วิธีการเก็บรักษาวัสดุ ผูกเหล็ก และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CFB-4-069ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้วัสดุ รู้วิธีการเก็บรักษาวัสดุ ผูกเหล็ก และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต (Reinforcing Steel Bar Worker)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องรู้ชนิด ประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง รู้วิธีเก็บรักษาวัสดุได้ถูกวิธี และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องและปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

มาตรฐาน ว.ส.ท. 3400 รายละเอียดการเสริมเหล็ก               ข้อ 3401 การงอ               ข้อ 3402 การทำความสะอาดเหล็กเสริม


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20611 รู้ชนิด ประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง ตรวจสอบชนิด ขนาด ยี่ห้อของเหล็กเสริมได้ 1.1 บอกชนิดและสัญลักษณ์ของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง 20611.01
20611 รู้ชนิด ประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง ตรวจสอบชนิด ขนาด ยี่ห้อของเหล็กเสริมได้ 1.2 บอกขนาดและชั้นคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง 20611.02
20611 รู้ชนิด ประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง ตรวจสอบชนิด ขนาด ยี่ห้อของเหล็กเสริมได้ 1.3 บอกขนาดของข้อต่อทางกล (MechanicalCoupler) ได้ถูกต้อง 20611.03
20611 รู้ชนิด ประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง ตรวจสอบชนิด ขนาด ยี่ห้อของเหล็กเสริมได้ 1.4 บอกขนาดของลวดผูกเหล็กได้ถูกต้อง 20611.04
20612 รู้วิธีเก็บรักษาวัสดุได้ถูกวิธี ตรวจคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้นได้ 2.1 บอกวิธีการเก็บและกองวัสดุโดยแยกกองตามชนิดประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีต มีสิ่งรองรับกันชื้นมีสิ่งปกปิดกันฝนได้อย่างดี 20612.01
20612 รู้วิธีเก็บรักษาวัสดุได้ถูกวิธี ตรวจคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้นได้ 2.2 จัดทำป้ายบอกชนิดและขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีตไว้อย่างชัดเจน 20612.02
20612 รู้วิธีเก็บรักษาวัสดุได้ถูกวิธี ตรวจคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้นได้ 2.3 ตรวจสอบคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้นได้ 20612.03
20613 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องและปลอดภัย 3.1 สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเหล็กเสริมคอนกรีตตามขนาดที่กำหนดได้ถูกต้องและปลอดภัย 20613.01
20613 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องและปลอดภัย 3.2 สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดัด งอและต่อเหล็กเสริมคอนกรีตได้ระยะที่ถูกต้องและทำงานได้อย่างปลอดภัย 20613.02
20613 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องและปลอดภัย 3.3 สามารถผูกเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องและแข็งแรง 20613.03
20613 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องและปลอดภัย 3.4 สามารถต่อและขันแน่นข้อต่อทางกลได้อย่างถูกวิธี 20613.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

สามารถอ่าน พูด และฟังภาษาไทยได้เข้าใจ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต2. การตรวจคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ชนิด ประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีต ลวดผูกเหล็ก และข้อต่อทางกล2. วิธีการเก็บรักษาวัสดุที่ถูกต้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)2. แบบสอบสัมภาษณ์          (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน การเก็บรักษาวัสดุ การตรวจคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้น และการมีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ         (ง) วิธีการประเมิน1. สอบสัมภาษณ์2. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

       รู้ชนิด ประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีต ตรวจสอบชนิด ขนาด และยี่ห้อของเหล็กเสริมคอนกรีต บอกขนาดข้อต่อทางกล ลวดผูกเหล็ก รู้วิธีการเก็บรักษาวัสดุที่ถูกวิธี ตรวจสอบคุณภาพเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้น ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต(ก) คำแนะนำ               ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีต วิธีการเก็บรักษาวัสดุที่ถูกต้อง ชนิดของเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในทำงาน และสามารถตรวจสอบคุณภาพเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้นได้ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมได้ถูกต้องและปลอดภัย          (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. บอกชนิดและสัญลักษณ์ของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ เช่น สัญลักษณ์ของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สัญลักษณ์ของเหล็กข้ออ้อย2. บอกขนาดและชั้นคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ เช่น เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 เหล็กข้ออ้อย SD30 SD40 SD503. บอกขนาดของข้อต่อทางกล ลวดผูกเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างมีกี่ขนาด อะไรบ้าง4. รู้วิธีการเก็บรักษาวัสดุที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหาย สามารถคัดเลือกนำมาใช้งานได้ง่ายและสะดวก5. ตรวจสอบคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้น เช่น เคยถูกใช้งานมาแล้วหรือไม่ เป็นสนิมขุมหรือมีรอยแตกร้าวหรือไม่6. ปฏิบัติงานตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องและปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินรู้ชนิด ประเภท และขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้อง ตรวจสอบชนิด ขนาด ยี่ห้อของเหล็กเสริมได้                1. แบบสอบสัมภาษณ์               (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)        2. เครื่องมือประเมินรู้วิธีเก็บรักษาวัสดุได้ถูกวิธี ตรวจคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีตเบื้องต้นได้                1. แบบสอบสัมภาษณ์               (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)        3. เครื่องมือประเมินการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัด ดัด งอ ต่อ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีตได้ถูกต้องและปลอดภัย      1. แบบฟอร์มสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน               (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน) ยินดีต้อนรับ