หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-WDP-3-048ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างเขียนแบบโครงสร้าง (Structural draftsman)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคงานโครงสร้างจากแบบร่างหรือแบบรายละเอียดอื่นๆ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้าง ตรวจสอบความขัดแย้งของแบบงานโครงสร้างและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ ส่วนประกอบ ศัพท์เทคนิคของแบบโครงสร้าง และถอดปริมาณงานโครงสร้าง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2554 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์2. รายการประกอบแบบมาตรฐาน ฉบับปี 25523. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม4. กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10231 เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคงานโครงสร้างจากแบบร่างหรือแบบรายละเอียดอื่น ๆ 1.1เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้างได้อย่างเหมาะสม 10231.01
10231 เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคงานโครงสร้างจากแบบร่างหรือแบบรายละเอียดอื่น ๆ 1.2ตรวจแก้ไขความขัดแย้งของแบบงานโครงสร้างและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 10231.02
10232 อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ 2.1 อ่านสัญลักษณ์พื้นฐาน ส่วนประกอบและศัพท์เทคนิคของแบบโครงสร้างได้ 10232.01
10232 อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ 2.2อ่านแบบและถอดปริมาณงานโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง 10232.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. เขียนแบบ และร่างแบบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์2. อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคงานโครงสร้าง2. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้าง3. การอ่านแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ4. การอ่านรายละเอียดส่วนประกอบแบบที่ใช้ในงานโครงสร้าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ชนิด ลักษณะ ขนาดและคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้าง2. วิธีการและขั้นตอนการจัดทำแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคงานโครงสร้าง3. ชนิดและสัญลักษณ์งานเขียนแบบโครงสร้าง4. ศัพท์เทคนิคของแบบโครงสร้าง5. วิธีการและขั้นตอนในการถอดปริมาณงานโครงสร้าง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)-   แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)-   ผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการเขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

การเขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ การอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ ส่วนประกอบ ศัพท์เทคนิคของแบบโครงสร้าง และถอดปริมาณงานโครงสร้าง(ก)  คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงการเขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ  การอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ ส่วนประกอบ ศัพท์เทคนิคของแบบโครงสร้าง และถอดปริมาณงานโครงสร้าง(ข)  คำอธิบายรายละเอียด1. โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนแบบคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เช่น AutoCAD, GstarCAD, ArchiCAD, Revit เป็นต้น2. เขียนแบบรายละเอียด (Shop drawing) ได้แก่ การเขียนแบบแสดงรายละเอียดที่จำเป็นในการก่อสร้าง3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้าง ได้แก่ เหล็ก คอนกรีต เป็นต้น4. ศัพท์เทคนิคของแบบโครงสร้าง ได้แก่ แบบแปลนโครงสร้างพื้น รูปด้านต่างๆ รูปตัด แบบขยาย แบบผังอาคาร5. การถอดปริมาณงานโครงสร้าง ได้แก่ การคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานโครงสร้าง เช่น งานเหล็กเสริม งานคอนกรีต เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน การเขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคงานโครงสร้างจากแบบร่างหรือแบบรายละเอียดอื่นๆ1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. การอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบงานโครงสร้างในระดับปฏิบัติการ1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)ยินดีต้อนรับ