หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-WDP-3-047ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างเขียนแบบโครงสร้าง (Structural draftsman)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์  เขียนแบบรายละเอียด แบบขยายงานโครงสร้าง และรายการประกอบแบบโครงสร้าง รวมถึงอ่านแบบโครงสร้าง อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้าง บอกมาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับงานเขียนแบบ2. คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2554 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10221 เขียนแบบ และร่างแบบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1.1เขียนแบบรายละเอียด แบบขยายงานโครงสร้างเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 10221.01
10221 เขียนแบบ และร่างแบบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1.2อธิบายรายการประกอบแบบโครงสร้างเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 10221.02
10222 อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น 2.1 อธิบายข้อมูลของงานเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้นได้จากการได้รับคำแนะนำ 10222.01
10222 อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น 2.2 บอกมาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้นได้ 10222.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์2. อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเขียนแบบรายละเอียดและแบบขยายงานโครงสร้างเบื้องต้น2. การจัดทำรายการประกอบแบบโครงสร้างเบื้องต้น3. การอ่านแบบงานโครงสร้างเบื้องต้น4. การใช้สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วิธีการและขั้นตอนการเขียนแบบรายละเอียด และแบบขยายงานโครงสร้างเบื้องต้น2. วิธีการและขั้นตอนการจัดทำรายการประกอบแบบโครงสร้างเบื้องต้น3. ชนิดและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้าง4. ลักษณะของมาตรฐานการเขียนแบบ5. การใช้มาตราส่วน6. การบอกขนาดมิติ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)-   แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)-   ผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ และการอ่านแบบโครงสร้างเบื้องต้น โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

การเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น การเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบรายละเอียด แบบขยายงานโครงสร้างเบื้องต้น การอธิบายรายการประกอบแบบโครงสร้างเบื้องต้นการอ่านแบบโครงสร้างเบื้องต้น การอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น ข้อมูลของงานเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น การบอกมาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น(ก) คำแนะนำ     ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงการเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น  การเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบรายละเอียด แบบขยายงานโครงสร้างเบื้องต้น การอธิบายรายการประกอบแบบโครงสร้างเบื้องต้น การอ่านแบบ การอ่านสัญลักษณ์และข้อมูลของงานเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น และการบอกมาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนแบบคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เช่น AutoCAD, GstarCAD, ArchiCAD, Revit เป็นต้น2. เขียนแบบรายละเอียด (Shop drawing) ได้แก่ การเขียนแบบแสดงรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อใช้ในการก่อสร้าง3. มาตรฐานการเขียนแบบ ได้แก่ ขนาดและรูปแบบกระดาษเขียนแบบ มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ ระบบอ้างอิง พิกัด มาตราส่วน การวาดเส้นต่างๆ เป็นต้น4. สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้าง ได้แก่ สัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบแบบก่อสร้าง เช่น สัญลักษณ์เส้นชนิดต่างๆ สัญลักษณ์ผนังชนิดต่างๆ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้าง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน การเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. การอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)ยินดีต้อนรับ