หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-WDP-3-046ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างพื้นฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างเขียนแบบโครงสร้าง (Structural draftsman)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

         ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างได้อย่างเหมาะสม ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ และโปรแกรมจัดการงานเอกสารพื้นฐานได้ รวมถึงอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้าง บอกมาตรฐานการเขียนแบบ การใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับงานเขียนแบบ2. คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2554 สมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10211 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์ 1.1ระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์ 10211.01
10211 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์ 1.2 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับการเขียนแบบ 10211.02
10211 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์ 1.3สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบและโปรแกรมงานเอกสารพื้นฐาน 10211.03
10212 อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 บอกมาตรฐานการเขียนแบบ 10212.01
10212 อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน 2.2กำหนดมาตราส่วน ได้อย่างถูต้อง 10212.02
10212 อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน 2.3เลือกใช้รูปแบบมิติได้อย่างถูกต้อง 10212.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นประถมปีที่ 62. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบและอ่านแบบ3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบและโปรแกรมงานเอกสารพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเลือกและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับการเขียนแบบ2. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบและโปรแกรมงานเอกสารพื้นฐาน3. การอ่านแบบงานโครงสร้างพื้นฐาน4. การใช้สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ2. หลักการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบและโปรแกรมงานเอกสารพื้นฐาน3. ชนิดและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้าง4. ลักษณะของมาตรฐานการเขียนแบบ5. การใช้มาตราส่วน6. การบอกขนาดมิติ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)-   แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)-   ผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบและอ่านแบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

การเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบและร่างแบบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบและโปรแกรมงานเอกสารพื้นฐานการอ่านแบบโครงสร้างพื้นฐาน การอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน การบอกมาตรฐานการเขียนแบบ การใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติ(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงการเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบและร่างแบบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบและโปรแกรมงานเอกสารพื้นฐานการอ่านแบบโครงสร้างพื้นฐาน การอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน การบอกมาตรฐานการเขียนแบบ การใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติ(ข)  คำอธิบายรายละเอียด1. งานเขียนแบบชนิดต่างๆ ได้แก่ งานเขียนแบบโครงสร้าง งานเขียนแบบไฟฟ้า งานเขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้าง งานเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล2.  โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนแบบคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เช่น AutoCAD, GstarCAD, ArchiCAD, Revit เป็นต้นสามารถเรียกคำสั่งด้วยวิธีต่างๆ การกำหนดพื้นที่ในการเขียนแบบ การตั้งค่าระยะห่างจุดพิกัด การใช้ปุ่มฟังก์ชันต่างๆ บนคีย์บอร์ด การเลือกวัตถุ3. โปรแกรมเอกสารงานพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ ได้แก่ กระดาษเขียนแบบขนาดต่างๆ เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนแบบ5. มาตรฐานการเขียนแบบ ได้แก่ ขนาดและรูปแบบกระดาษเขียนแบบ มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ ระบบอ้างอิงพิกัด มาตราส่วน การวาดเส้นต่างๆ เป็นต้น6. สัญลักษณ์พื้นฐาน ได้แก่ สัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบแบบก่อสร้าง เช่น สัญลักษณ์เส้นชนิดต่างๆ สัญลักษณ์ผนังชนิดต่างๆ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้าง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 เครื่องมือประเมิน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบและร่างแบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมิน การอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)ยินดีต้อนรับ