หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type)

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-ETNS-188B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01DM2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 2


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้สามารถสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) ได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01DM2201 เตรียมเครื่องมือ inside micrometer (caliper type, Tubular type) และมาตรฐานก่อนการสอบเทียบ 1. ทำความสะอาด insidemicrometer (caliper type, Tubular type) และเครื่องมือมาตรฐานอย่างถูกต้อง 01DM2201.01 142495
01DM2201 เตรียมเครื่องมือ inside micrometer (caliper type, Tubular type) และมาตรฐานก่อนการสอบเทียบ 2. เลือกขนาดของเครื่องมือมาตรฐาน ที่ใช้ในการสอบเทียบ 01DM2201.02 142496
01DM2201 เตรียมเครื่องมือ inside micrometer (caliper type, Tubular type) และมาตรฐานก่อนการสอบเทียบ 3. เตรียมเครื่องมือมาตรฐานให้พร้อมใช้งาน 01DM2201.03 142497
01DM2202 สอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฎิบัติงาน 1. ปรับตั้งค่าเริ่มต้นinside micrometer (caliper type, Tubular type) โดยเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน 01DM2202.01 142498
01DM2202 สอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฎิบัติงาน 2. สอบเทียบ inside micrometer (calipertype, Tubular type) กับเครื่องมือมาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฎิบัติงาน 01DM2202.02 142499
01DM2202 สอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฎิบัติงาน 3. บันทึกผลการสอบเทียบ inside micrometer (calipertype, Tubular type) อย่างถูกต้อง 01DM2202.03 142500
01DM2203 การบำรุงรักษาหลังการสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) และเครื่องมือมาตรฐาน 1. ทำความสะอาดจัดเก็บ inside micrometer (caliper type, Tubulartype) อย่างถูกต้อง 01DM2203.01 142501
01DM2203 การบำรุงรักษาหลังการสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) และเครื่องมือมาตรฐาน 2. ทำความสะอาด จัดเก็บ เครื่องมือมาตรฐานอย่างถูกต้อง 01DM2203.02 142502

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างของ inside micrometer (caliper type, Tubular type) ได้2. สามารถทำความสะอาด inside micrometer (caliper type, Tubular type) และเครื่องมือมาตรฐานได้3. สามารถเตรียมเครื่องมือมาตรฐานให้พร้อมใช้งาน4. สามารถปรับตั้งค่าเริ่มต้น  inside micrometer (caliper type, Tubular type) โดยเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน5. สามารถสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) กับเครื่องมือมาตรฐาน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน6. สามารถบันทึกผลการสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) ได้7. สามารถบำรุงรักษาหลังการสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) กับเครื่องมือมาตรฐานได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องโครงสร้างของ inside micrometer (caliper type, Tubular type)2. ความรู้ในการทำความสะอาด inside micrometer (caliper type, Tubular type) และเครื่องมือมาตรฐาน3. ความรู้ในการเตรียมเครื่องมือมาตรฐานและการใช้งาน4. ความรู้ในการปรับตั้งค่าเริ่มต้น  inside micrometer (caliper type, Tubular type)5. ความรู้ในการบันทึกผลการสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type)6. ความรู้ในการบำรุงรักษาและจัดเก็บ inside micrometer (caliper type, Tubular type) และเครื่องมือมาตรฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. บันทึกผลการสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติงาน (On the job training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง          2. ผลการทดสอบข้อสอบข้อเขียน          3. ใบรับรองการฝึกอบรม          4. ใบรับรองการศึกษา(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินการสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) โดยพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้วิธีการประเมิน          1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน          2. พิจารณาจากบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน          3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          1. วิธีการสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) เป็นวิธีการที่ห้องปฏิบัติการ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือเป็นวิธีการที่ห้องปฏิบัติการ พัฒนาขึ้นซึ่งได้มีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้          เอกสารอ้างอิง          1. JIS B 7502:2016 Micrometer caliper


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน2. สาธิตการปฏิบัติงาน3. แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ