หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งาน inside micrometer (caliper type, Tubular type) และเครื่องมือมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-MET-2-053ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งาน inside micrometer (caliper type, Tubular type) และเครื่องมือมาตรฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01DM2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 2


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้สามารถใช้งาน inside micrometer (caliper type, Tubular type) ได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01DM2101 การใช้งาน inside micrometer (caliper type, Tubular type) 1. การแบ่งแยกประเภทและชนิดของinside micrometer (caliper type, Tubular type) 01DM2101.01
01DM2101 การใช้งาน inside micrometer (caliper type, Tubular type) 2. การอ่านค่า inside micrometer (calipertype, Tubular type) 01DM2101.02
01DM2102 การใช้งานเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) 1. การแบ่งแยกชนิดของเครื่องมือมาตรฐาน 01DM2102.01
01DM2102 การใช้งานเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ inside micrometer (caliper type, Tubular type) 2. การเลือกขนาดของเครื่อมือมาตรฐาน 01DM2102.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถแบ่งแยกชนิดและประเภทของ inside micrometer (caliper type, Tubular type)2. สามารถอ่านค่าของ inside micrometer (caliper type, Tubular type) ได้3. สามารถแบ่งแยกชนิดของเครื่องมือมาตรฐานได้4. สามารถเลือกขนาดของเครื่องมือมาตรฐานได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องชนิดและประเภทของ inside micrometer (caliper type, Tubular type)2. ความรู้ในการอ่านค่าของ inside micrometer (caliper type, Tubular type)3. ความรู้เรื่องชนิดของเครื่องมือมาตรฐาน4. ความรู้ในการเลือกขนาดของเครื่อมือมาตรฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. การสังเกตการณ์ใช้งาน inside micrometer (caliper type, Tubular type)          2. การสังเกตการณ์ใช้งานเครื่องมือมาตรฐาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ผลการทดสอบข้อสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินการการใช้งานและบำรุงรักษา inside micrometer (caliper type, Tubular type) และเครื่องมือมาตรฐาน โดยพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้วิธีการประเมิน          1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน          2. พิจารณาจากบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          Inside micrometer คือ เครื่องมือวัดขนาดภายในจากผิวด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของชิ้นงานใดๆ ซึ่งมีหลักการทำงานโดยมีด้านหน้าสัมผัสด้านหนึ่งถูกยึดอยู่กับที่เรียกว่า Anvil และ มีหน้าสัมผัสอีกด้านหนึ่งเคลื่อนที่เข้าออกได้ เรียกว่า Spindle โดยการหมุนด้ามหมุน เรียกว่า Thimble ขนาดของชิ้นงานที่วัด สามารถอ่านได้โดยตรงที่สเกลของ Inside micrometer หรือแสดงค่าด้วยตัวเลข


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน2. สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ