หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-MET-2-052ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01QS2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ระดับ 2


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่ดีในห้องปฏิบัติการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01QS2401 ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของห้องปฏิบัติการ 1.ปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่ดี(GLP) 01QS2401.01
01QS2401 ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของห้องปฏิบัติการ 2.ปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานภายในห้องปฏิบัติการ 01QS2401.02
01QS2402 รู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 1.เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง 01QS2402.01
01QS2402 รู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 2.รู้และเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 01QS2402.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การปฏิบัติตามหลักการของห้องปฏิบัติการที่ดี (GLP)2. การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม3. การปฏิบัติตามสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อกำหนด ของห้องปฏิบัติการที่ดี (GLP)2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          ไม่ระบุ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          หลักฐานการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย (ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่ดี (GLP)  และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โดยพิจารณาจากหลักฐานความรู้วิธีการประเมิน          1. ข้อสอบข้อเขียน          2. แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          1. ระบบคุณภาพที่ช่วยจัดการห้องปฏิบัติการ หมายรวมถึง ทรัพยากรของห้องปฏิบัติการ อันประกอบด้วย การจัดการองค์กร บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือ          2. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย คือ หน้ากาก แว่นตานิรภัย แล้วแต่ลักษณะห้องปฏิบัติการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน2. แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ