หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ระบบมาตรวิทยา

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-SXAI-177B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ระบบมาตรวิทยา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01QS2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ระดับ 2


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาด้านมาตรวิทยา คำจำกัดความมาตรวิทยาพื้นฐานระบบหน่วยระหว่างประเทศ (SI Unit) และความสอบได้ทางมาตรวิทยาของเครื่องมือมาตรฐาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01QS2301 คำศัพท์มาตรวิทยาเบื้องต้น 1. รู้เกี่ยวกับคำศัพท์มาตรวิทยาเบื้องต้น 01QS2301.01 142436
01QS2301 คำศัพท์มาตรวิทยาเบื้องต้น 2. เลือกใช้ศัพท์และหน่วยวัดอย่างถูกต้อง 01QS2301.02 142437
01QS2302 หน่วย SI และการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา 1. รู้เกี่ยวกับระบบหน่วยระหว่างประเทศ(SI Unit) และแปลงค่าหน่วยการวัด 01QS2302.01 142438
01QS2302 หน่วย SI และการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา 2. รู้เกี่ยวกับลำดับชั้นของมาตรฐานการวัดและการสอบกลับได้ของการวัด 01QS2302.02 142439

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรวิทยา2. เลือกใช้หน่วยการวัดและแปลงค่าระหว่างหน่วยวัดได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คำศัพท์พื้นฐานด้านมาตรวิทยาและระบบหน่วยระหว่างประเทศ2. ความสอบกลับได้ของการวัด3. ลำดับชั้นของมาตรฐานการวัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          ไม่ระบุ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. บันทึกผลการทดสอบข้อสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานมาตรวิทยาระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ การแปลงค่า การใช้หน่วยการวัด และความสอบกลับได้ของการวัด โดยพิจารณาจากผลการสอบข้อสอบข้อเขียน หลักฐานความรู้วิธีการประเมิน          1. ข้อสอบข้อเขียน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

          1. หน่วยฐาน (Base unit) คือ หน่วยการวัดของปริมาณฐานในระบบหน่วยระหว่างประเทศ (International system of unit, SI)          2. หน่วยอนุพันธ์ (Derived unit) คือ หน่วยการวัดที่ประกอบด้วยหน่วยฐาน ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป          เอกสารอ้างอิง          1. JCGM 200 International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM)           2. หนังสือมาตรวิทยาเบื้องต้น โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ           3. บทเรียนมาตรวิทยา โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ           4. หนังสือมาตรวิทยา – ฉบับย่อ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ