หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบด้านปริมาตร

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-XMPG-161B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบด้านปริมาตร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01VO5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ระดับ 5


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านปริมาตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นอย่างดี มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบ บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านปริมาตร มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านปริมาตรในระดับต่างๆ สามารถวิเคราะห์พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาศึกษาพัฒนาและประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น สามารถชี้บ่งได้มาตรฐาน ระดับคำจำกัดความ องค์กรมาตรวิทยาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และต้องเป็นผู้ผ่านสมรรถนะเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร การวิเคราะห์ผลการวัดด้านปริมาตร การปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 การแปรผลในใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านปริมาตร การทวนสอบเครื่องมือวัดและการตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือวัด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01VO5101 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานอย่างเหมาะสมด้านปริมาตร 1. สามารถเลือกวิธีการวัดได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับยอมรับได้ 01VO5101.01
01VO5101 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานอย่างเหมาะสมด้านปริมาตร 2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับยอมรับได้ 01VO5101.02
01VO5102 สามารถดูแลเครื่องมือมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการด้านปริมาตร 1. สามารถเลือกวิธีการวัดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับยอมรับได้ 01VO5102.01
01VO5102 สามารถดูแลเครื่องมือมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการด้านปริมาตร 2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับยอมรับได้ 01VO5102.02
01VO5103 ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีด้านปริมาตร 1. สามารถพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของวิธีการวัดด้านปริมาตร 01VO5103.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ใช้งานเครื่องมือมาตรฐานและสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร2. ดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานอ้างอิงและอุปกรณ์ร่วมต่างๆ รวมถึงเครื่องมือวัดด้านปริมาตร3. อ่านและตีความเอกสาร วิธีการมาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรวิทยาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ในระดับสากล2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัดด้านปริมาตร3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC17025


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. บันทึกการขอเอกสาร หรือ          2. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน          3. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาวิธีการวัดด้านปริมาตร(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้ประเมินตรวจประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติงานด้านปริมาตร รวมถึงการทวนสอบความใช้ได้ของวิธีโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน          2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          1. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานต่าง ๆ มาออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมกับเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ โดยวิธีที่ออกแบบพัฒนาขึ้นสามารถยืนยันทวนสอบความถูกต้องได้          2. ตรวจสอบระหว่างใช้งาน/ทวนสอบความถูกต้อง หมายถึง วิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น พัฒนาขึ้นตามวิธีมาตรฐาน จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของวิธี ก่อนนำไปใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. แฟ้มสะสมผลงาน2. ผลงานหรือชิ้นงานที่ทำสำเร็จแล้ว3. การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ