หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-PTIE-150B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01QS5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 5


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานบุคคลอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01QS5101 บริหารจัดการบุคลากร 1. จัดทำแผนการบริหารและจัดการบุคลากรตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 01QS5101.01
01QS5102 บริหารจัดการอุปกรณ์ เครื่องมือมาตรฐาน และระบบการวัด 1. จัดทำแผนการบริหารและจัดการเครื่องมือตามข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC 17025 01QS5102.01
01QS5103 บริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง 1. จัดทำแผนการบริหารและจัดการวัสดุสิ้นเปลืองตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 01QS5103.01
01QS5104 บริหารจัดการด้านบริการแก่ผู้รับบริการ 1. จัดทำแผนการบริหารและจัดการด้านบริการแก่ผู้รับบริการตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 01QS5104.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การสอบเทียบเครื่องมือวัด2. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือด้านการสอบเทียบ3. การอ่านและตีความเอกสารวิธีการตามมาตรฐานต่างๆ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มาตรวิทยาการสอบเทียบและการวัด2. เครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัด3. วิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด4. ความรู้ข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ใบรับรองการฝึกอบรม(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน          1. ผลการประเมินจากข้อสอบข้อเขียน          2. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน          3. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

เอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย          1. คู่มือคุณภาพ (Quality manual)          2. คู่มือวิธีการ (Procedure manual)          3. คู่มือปฏิบัติงาน (Working instruction)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน2. แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ