หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือด้านปริมาตรขั้นต้น

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-MET-2-076ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สอบเทียบเครื่องมือด้านปริมาตรขั้นต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01VO2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ระดับ 2


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตรประเภท Glassware ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนและวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น รู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบ รู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัด รวมถึงภายหลังดำเนินการสอบเทียบแล้วเสร็จ เช่น Electronic balance, Barometer, Digital Thermo-Hygrometer, Thermometer, Stop Watch เป็นต้น


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01VO2201 เตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 1. สามารถเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดประเภท Glassware 01VO2201.01
01VO2201 เตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 2. สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดประเภท Glasswar 01VO2201.02
01VO2201 เตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 3. บันทึกรายละเอียดเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ,เครื่องมือวัดด้านปริมาตร ประเภท Glassware ที่ต้องการสอบเทียบลงในแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 01VO2201.03
01VO2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 1. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตรประเภท Glassware 01VO2202.01
01VO2202 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 2. รู้วิธีการอ่านค่าเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ประเภท Glassware 01VO2202.02
01VO2203 บันทึกข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 1. สามารถบันทึกข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตรประเภท Glassware เช่น Cylinder, VolumetricFlasks, Volumetric Pipet, Graduated Pipet, Burets เป็นต้น 01VO2203.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. เลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์การวัดด้านปริมาตร เช่น Electronic balance, Barometer, Thermo-hygrometer, Thermometer, Stop Watch และภาชนะรองรับ เป็นต้น2. เตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานวัดสภาวะแวดล้อม เช่น Barometer, Digital Thermo-Hygrometer, Stop Watch, Thermometer เป็นต้น3. สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตรตามชนิดและประเภทเครื่องมือ4. ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์การวัดด้านปริมาตร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตรตามชนิดและประเภทเครื่องมือ2. มีความรู้และเข้าใจหลักการใช้งาน การอ่านค่า การทำความสะอาด การดูแลรักษาและการจัดเก็บ เครื่องมือวัดด้านปริมาตรตามชนิดและประเภทเครื่องมือ3. มีความรู้วิธีการเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานการวัด เช่น เครื่องชั่ง (Electronic balance ) และเครื่องมือมาตรฐานวัดสภาวะแวดล้อม เช่น Barometer, Digital Thermo-Hygrometer, Stop Watch, Thermometer รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือวัดด้านปริมาตร ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน4. มีความรู้ในการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและการคำนวณผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 5. มีความรู้เกี่ยวกับการสอบกลับได้ (Traceability) ของเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัดด้านปริมาตรเอกสารอ้างอิง1. ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories2. ASTM E 542-01 Standard Practice for calibration of Laboratory Volumetric Apparatus


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. บันทึกประวัติการทำงาน หรือ          2. บันทึกมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดด้านปริมาตร(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือบันทึกการฝึกปฏิบัติ (on job training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง          2. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน          3. บันทึกประกอบการสัมภาษณ์          4. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตรขั้นต้น ประเภท Glassware โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติการและหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน          2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          1. วิธีสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ประเภท Glassware ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น (working instruction) โดยอ้างอิงมาตรฐาน หรือมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้          2. เครื่องมือมาตรฐานในการวัด ได้แก่ เครื่องชั่ง (Electronic balance)          3. เครื่องมือมาตรฐานในการวัดด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่ Barometer, Digital Thermo-Hygrometer, Stop Watch, Thermometer เป็นต้น          4. อุปกรณ์การวัดด้านปริมาตร ได้แก่อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมในกระบวนการสอบเทียบ เครื่องแก้ววัดปริมาตร ประเภท Glassware เช่น ภาชนะรองรับ, ที่หยด (Dropper), ลูกยางดูด (Rubber) เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน2. สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ