หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานเครื่องมือวัดด้านปริมาตร

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-DMNR-152B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งานเครื่องมือวัดด้านปริมาตร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01VO2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ระดับ 2


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือวัดด้านปริมาตร (Glassware) เบื้องต้น รู้วิธีการใช้งานเครื่องมือมาตรฐาน เช่น Electronic balance, Barometer, Thermometer, Digital Thermo-Hygrometer, Stop Watch เป็นต้น


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01VO2101 ใช้งานเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 1. สามารถเลือกใช้ชนิดและประเภทเครื่องมือวัดด้านปริมาตรประเภท Glassware ได้อย่างถูกต้อง 01VO2101.01 142311
01VO2101 ใช้งานเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 2. เลือกใช้อุปกรณ์และวัสดุเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดด้านปริมาตรประเภท Glassware ได้อย่างถูกต้อง 01VO2101.02 142312
01VO2102 ดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 1.ทำความสะอาดและขนย้าย เครื่องมือวัดด้านปริมาตร ประเภท Glassware ได้ถูกต้อง 01VO2102.01 142313
01VO2102 ดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 2. สามารถดูแลรักษา และจัดเก็บเครื่องมือวัดด้านปริมาตรให้พร้อมใช้งาน 01VO2102.02 142314

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ใช้งานเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ประเภท Glassware ได้แก่ Cylinder, Volumetric Flasks, Volumetric Pipet, Graduated Pipet, Burets เป็นต้น2. ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์การวัดด้านปริมาตร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้และเข้าใจวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ประเภท Glassware ได้อย่างถูกต้อง2. มีความรู้และเข้าใจหลักการเลือกใช้เครื่องมือวัดด้านปริมาตร ประเภท Glassware ให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการทำความสะอาดการเคลื่อนย้าย การตรวจสอบความถูกต้อง3. มีความรู้และเข้าใจหลักการเลือกใช้เครื่องชั่ง (Electronic balance) ให้เหมาะสมกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ประเภท Glassware ตามชนิดและประเภทเครื่องมือ รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านปริมาตรหลังการใช้งาน และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร สามารถเข้าใจในงานและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. บันทึกประวัติการทำงานหรือบันทึกมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร          2. บันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์การวัดด้านปริมาตร(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือบันทึกการฝึกปฏิบัติ (on job training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง          2. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน          3. บันทึกประกอบการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน          1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ วิธีการใช้งานเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ตามชนิดและประเภทเครื่องมือ หลักการเลือกใช้เครื่องชั่ง การดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบด้านปริมาตร โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติการและหลักฐานความรู้          2. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือมาตรฐาน การใช้งานเครื่องมือวัดด้านปริมาตรตามชนิดและประเภทเครื่องมือ การดูแลรักษาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบด้านปริมาตร โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน          2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          1. เครื่องมือวัดด้านปริมาตร ประเภท Glassware หมายถึง เครื่องแก้วชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการสอบเทียบ ได้แก่ Cylinder, Volumetric Flasks, Volumetric Pipet, Graduated Pipet, Burets เป็นต้น          2. เครื่องชั่ง หมายถึง เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร (Glassware) 3. เครื่องมือมาตรฐานวัดสภาวะแวดล้อม ได้แก่ Barometer, Thermometer, Digital Thermo-Hygrometer, Stop Watch เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สาธิตการปฏิบัติงาน2. ข้อสอบข้อเขียน3. แฟ้มสะสมผลงาน4.การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ