หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-MET-2-074ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01QS2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 2


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01QS2201 ปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนด 5ส 01QS2201.01
01QS2202 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง 01QS2202.01
01QS2202 ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 2. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนรวมอย่างถูกต้อง 01QS2202.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การปฏิบัติตามกิจกรรม 5ส2. การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อกำหนด 5ส2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          ประวัติการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด5ส และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน          2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          1. อุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อมคือ เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น          2. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย คือ หน้ากาก แว่นตานิรภัย แล้วแต่ลักษณะห้องปฏิบัติการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน2. แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ