หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-MET-2-073ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

01QS2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 2


1 7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาด้านมาตรวิทยา คำจำกัดความมาตรวิทยาพื้นฐานระบบหน่วยระหว่างประเทศ(SI Unit) และเครื่องมือมาตรฐานการวัด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01QS2101 คำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน 1. รู้เกี่ยวกับคำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน 01QS2101.01
01QS2101 คำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน 2. เลือกใช้ศัพท์และหน่วยวัดอย่างถูกต้อง 01QS2101.02
01QS2102 ระบบหน่วยระหว่างประเทศ 1. รู้เกี่ยวกับระบบหน่วยระหว่างประเทศ(SI Unit) และแปลงค่าหน่วยการวัด 01QS2102.01
01QS2103 การสอบกลับได้ของการวัด 1. รู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือมาตรฐานการวัดและการสอบกลับได้ของการวัด 01QS2103.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. อธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับมาตรวิทยา2. เลือกใช้หน่วยการวัดและแปลงค่าระหว่างหน่วยวัดได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คำศัพท์พื้นฐานด้านมาตรวิทยาและระบบหน่วยระหว่างประเทศ2. ความสอบกลับได้ของการวัด3. ประเภทของเครื่องมือมาตรฐานการวัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. ประวัติการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)                    1. บันทึกผลการทดสอบข้อสอบข้อเขียน หรือ          2. ใบรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ หรือ          3. ใบรับรองการฝึกอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัด(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานมาตรวิทยาระบบหน่วยระหว่างประเทศการแปลงค่าหน่วยของการวัด และความสอบกลับได้ของการวัด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน          1. ข้อสอบข้อเขียน หรือ          2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงาน หรือ          3. พิจารณาใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยาจากหน่วยงานฝึกอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)

          1. หน่วยฐาน (Base unit)คือ หน่วยการวัดของปริมาณฐานในระบบหน่วยระหว่างประเทศ (International system of unit, SI)          2. หน่วยอนุพัทธ์ (Derived unit)คือ หน่วยการวัดที่ประกอบด้วยหน่วยฐาน ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ