หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการเชื่อมทิก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WEL-ZUHG-026B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการเชื่อมทิก รอยต่อชนท่อตามแบบงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่สามารถเตรียมการเชื่อมทิก รอยต่อชนท่อ ตามแบบงานได้ เช่น อ่านใบสั่งงานเชื่อม เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อม อุปกรณ์การเชื่อม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างเชื่อมทิก ที่ทำงานในสาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม หรือมาจากกลุ่มอาชีพการเชื่อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
AWS D1.1 Structure welding code steelAWS D1.6 Structure welding code stainless steelISO 2553 Welded, brazed and soldered joint-Symbolic representation on drawingISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion–Part 1: SteelsISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded)- quality levels for imperfectionAWS A5.18 Specification for carbon steel electrode and rods for gas shielding arcAWS A5.9 Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1050501 ปฏิบัติตามใบงานเชื่อมทิก รอยต่อชนท่อ

1. สามารถอ่านใบสั่งงานเชื่อมทิกรอยต่อชนท่อ ได้อย่างถูกต้อง

1050501.01 154706
1050501 ปฏิบัติตามใบงานเชื่อมทิก รอยต่อชนท่อ

2. สามารถปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมทิก รอยต่อชนท่อ ได้อย่างถูกต้อง

1050501.02 154707
1050502 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมทิก อุปกรณ์การเชื่อมให้มีความพร้อม

1. เตรียมเครื่องเชื่อมทิกและอุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้อง

1050502.01 154708
1050502 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมทิก อุปกรณ์การเชื่อมให้มีความพร้อม

2. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อมตามแบบ ได้อย่างถูกต้อง

1050502.02 154709
1050502 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมทิก อุปกรณ์การเชื่อมให้มีความพร้อม

3. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน ได้อย่างถูกต้อง

1050502.03 154710
1050502 เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมทิก อุปกรณ์การเชื่อมให้มีความพร้อม

4. ปรับตั้งพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมทิก ได้อย่างถูกต้อง

1050502.04 154711

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ความสามารถอ่านใบสั่งงานเชื่อมทิก รอยต่อชนท่อ
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมทิก
3. ความสามารถเตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อม
4. ความสามารถเลือกลวดเชื่อมทิก
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเชื่อมทิก
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานที่ทำงานเชื่อม

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเชื่อม รอยต่อชนท่อ ตามมาตรฐาน ISO และ AWS เช่น ขนาดของแนวเชื่อม ตำแหน่งแนวเชื่อม สัญลักษณ์รอยต่อชนท่อ เป็นต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเชื่อม เช่น โค๊ตลวดเชื่อม ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นงานเชื่อม รอยต่อเชื่อม ตำแหน่งท่าเชื่อม
4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับตั้งขั้วเชื่อมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อมทิก เช่น อิทธิพลของขั้วเชื่อมต่อการซึมลึกของแนวเชื่อม เป็นต้น
5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเชื่อมทิกและอุปกรณ์การเชื่อม เช่น การลับทังสเตน นอซเซิล คอนแทกทิ้ว เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านใบสั่งงานเชื่อมรอยต่อชนท่อ
2. แสดงการเตรียม โลหะชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อม และอุปกรณ์การเชื่อม
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเชื่อม และต่อขั้วเชื่อม
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเชื่อม รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเชื่อมลวดเชื่อม ชิ้นงานเชื่อม รอยต่อเชื่อม ตำแหน่งท่าเชื่อม การปรับตั้งขั้วเชื่อมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเชื่อม การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเชื่อม ขั้นตอนการเชื่อมทิก ความปลอดภัยในงานเชื่อมและการป้องกันอันตราย การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมอุปกรณ์ และการบันทึกข้อมูลการเชื่อม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบสั่งงานเชื่อมและแฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
การตรวจสอบคุณภาพการเชื่อม ให้คำนึงถึงอุณหภูมิชิ้นงานที่ได้รับการเชื่อมแล้ว แก้ไขปรับปรุงชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. อ่านใบสั่งงานเชื่อมทิก รอยต่อชนท่อ ซึ่งประกอบด้วย แบบงานเชื่อมและสัญลักษณ์งานเชื่อม โลหะชิ้นงาน กระบวนการเชื่อม รอยต่อเชื่อม ลวดเชื่อม ตำแหน่งท่าเชื่อม และค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อม
2. ใช้เครื่องเชื่อมประเภท Transformer Rectifier
3. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน Ø 4-6 นิ้ว Sch.40 / ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม Ø 4-6 นิ้ว Sch.40
4. ใช้ลวดเชื่อมทิก ตามมาตรฐาน AWSA5.18
5. ใช้กระแสไฟเชื่อมต่อขั้วเชื่อมแบบกระแสตรงต่อขั้วตรง (DCEN)
6. ใช้ใบสั่งงานเชื่อมรอยต่อชนท่อท่าเชื่อม H-L045 (6G) ตามแบบใบสั่งงานเชื่อมที่กำหนด
7. สถานที่ทำงานต้องทำความสะอาด บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเชื่อมอย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
2) ใบสั่งงานเชื่อม
3) แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ