หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WEL-CLKP-004B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพในสาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุอลูมิเนียม ระดับ 2, 3, 4, 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอลูมิเนียมได้อย่างมีคุณภาพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมงานเชื่อม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างเชื่อม หรือบุคลากรงานเชื่อมจากกลุ่มอาชีพการเชื่อมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรืองานชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
AWS D1.1: Structural Welding Code SteelASME Boiler and Pressure vesscel Code Sec.IX: Welding, Brazing and Fusing QualificationsISO/TR 15608: Welding-Guilines for a metallic materials grouping system

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1000401 ประเภทและชนิดของวัสดุอลูมิเนียม

1. บอกคุณสมบัติทั่วไปของวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000401.01 154795
1000401 ประเภทและชนิดของวัสดุอลูมิเนียม

2. บอกสัญลักษณ์การระบุประเภทของวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000401.02 154796
1000401 ประเภทและชนิดของวัสดุอลูมิเนียม

3. บอกลักษณะการใช้งานของวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000401.03 154797
1000401 ประเภทและชนิดของวัสดุอลูมิเนียม

4. บอกธาตุหลักที่บ่งบอกความเป็นวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000401.04 154798
1000401 ประเภทและชนิดของวัสดุอลูมิเนียม

5. บอกคุณสมบัติทางกลของวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000401.05 154799
1000402 ความสามารถในการเชื่อมได้อลูมิเนียม

1. บอกชนิดของวัสดุอลูมิเนียมที่สามารถปรับปรุงสมบัติทางกลด้วยความร้อน ได้อย่างถูกต้อง

1000402.01 154800
1000402 ความสามารถในการเชื่อมได้อลูมิเนียม

2. บอกขนาดความหนาของวัสดุอลูมิเนียม ที่สามารถทำการเชื่อมได้โดยไม่ต้องทำการอุ่นชิ้นงาน ได้อย่างถูกต้อง

1000402.02 154801
1000402 ความสามารถในการเชื่อมได้อลูมิเนียม

3. บอกธาตุผสมที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมได้ของวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000402.03 154802
1000402 ความสามารถในการเชื่อมได้อลูมิเนียม

4. บอกผลกระทบของฟิล์มอ๊อกไซด์ที่มีผลต่ออลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000402.04 154803
1000403 ลวดเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

1. บอกชนิดของลวดเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000403.01 154804
1000403 ลวดเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

2. บอกวิธีการเก็บรักษาลวดเชื่อมอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000403.02 154805
1000403 ลวดเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

3. บอกวิธีการใช้ลวดเชื่อมสำหรับวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000403.03 154806
1000403 ลวดเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

4. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดรอยเชื่อมของวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000403.04 154807
1000403 ลวดเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

5. บอกวิธีทำความสะอาดรอยต่อก่อนทำการเชื่อมอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000403.05 154808
1000403 ลวดเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

6. บอกวิธีทำความสะอาดรอยเชื่อมอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000403.06 154809
1000404 ปัญหาในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

1. บอกปัญหาของการเกิดจุดบกพร่องในการเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000404.01 154810
1000404 ปัญหาในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

2. บอกปัญหาในการทำความสะอาดรอยต่อวัสดุอลูมิเนียมไม่เหมาะสม ได้อย่างถูกต้อง

1000404.02 154811
1000404 ปัญหาในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

3. บอกผลกระทบที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง

1000404.03 154812
1000404 ปัญหาในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

4. บอกปัญหาที่เกิดจากการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมวัสดุอลูมิเนียมไม่เหมาะสม ได้อย่างถูกต้อง

1000404.04 154813

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมงานสำหรับการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม
2. ความสามารถในการใช้วัสดุเชื่อม อลูมิเนียม
3. ความสามารถในการปฏิบัติการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุอลูมิเนียม
2. ความรู้ที่เกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมได้ของวัสดุอลูมิเนียม
3. ความรู้พื้นฐานปัญหาในการเชื่อมของวัสดุอลูมิเนียม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการการปฏิบัติงานเชื่อมอลูมิเนียมได้ถูกต้อง
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่แสดงถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมได้อลูมิเนียม
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับประเภทและชนิดของวัสดุอลูมิเนียม ความสามารถในการเชื่อมได้อลูมิเนียม ปัญหาในการเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้
2. การประเมินผลทักษะโดยประเมินจากการสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติการตามกรรมวิธีการเชื่อมอลูมิเนียม ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุเชื่อม เครื่องมือ อุปกรณ์ และการเตรียมรอยต่อ รวมถึงทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อม
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมสามารถจำแนกประเภทและชนิดของวัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมสามารถบอกวิธีการเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมสามารถเลือกใช้วัสดุเชื่อมสำหรับการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมสามารถปฏิบัติตามกรรมวิธีการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม ได้อย่างถูกต้อง
5. ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมทราบปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นในการเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
1. แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
2. การสัมภาษณ์
3. แฟ้มสะสมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับ