หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามแบบงาน

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WEL-QDRS-018B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามแบบงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


เป็นผู้ที่สามารถเตรียมการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อตามแบบงานได้ เช่น อ่านใบสั่งงานเชื่อม เตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อม อุปกรณ์การเชื่อม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ที่ทำงานในสาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


AWS D1.1 Structure welding code steel
ISO 2553 Welded, brazed and soldered joint-Symbolic representation on drawing
ISO 9606-1 Qualification of welders-Fusion–Part 1: Steels
ISO 5817 Welding-Fusion-Welded joint in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded)- quality levels for imperfection
AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1040501 ปฏิบัติตามใบงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ

1. สามารถอ่านใบสั่งงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ ได้อย่างถูกต้อง

1040501.01 154674
1040501 ปฏิบัติตามใบงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ

2. สามารถปฏิบัติตามใบสั่งงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รอยต่อชนท่อ ได้อย่างถูกต้อง

1040501.02 154675
1040502 ตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อุปกรณ์การเชื่อมให้มีความพร้อม

1. เตรียมเครื่องเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือและอุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้อง

1040502.01 154676
1040502 ตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อุปกรณ์การเชื่อมให้มีความพร้อม

2. เตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อมตามแบบ ได้อย่างถูกต้อง

1040502.02 154677
1040502 ตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อุปกรณ์การเชื่อมให้มีความพร้อม

3. เตรียมลวดเชื่อมที่ใช้กับโลหะชิ้นงาน ได้อย่างถูกต้อง

1040502.03 154678
1040502 ตรียมชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อุปกรณ์การเชื่อมให้มีความพร้อม

4. ปรับตั้งพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ได้อย่างถูกต้อง

1040502.04 154679

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ความสามารถอ่านใบสั่งงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ แบบรอยต่อชนท่อ
2. ความสามารถเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
3. ความสามารถเตรียมโลหะชิ้นงานเชื่อม
4. ความสามารถเลือกลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
5. ความสามารถปรับพารามิเตอร์ในการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
6. ความสามารถจัดเตรียมสถานที่ทำงานเชื่อม

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเชื่อม รอยต่อชนท่อ ตามมาตรฐาน ISO และ AWS เช่น ขนาดของแนวเชื่อม ตำแหน่งแนวเชื่อม สัญลักษณ์รอยต่อชนท่อ เป็นต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เช่น ชนิดของสารพอกหุ้ม โค๊ตลวดเชื่อม ตามมาตรฐาน AWS เป็นต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับชิ้นงานเชื่อม รอยต่อเชื่อม ตำแหน่งท่าเชื่อม
4. ความรู้เกี่ยวกับการปรับตั้งขั้วเชื่อมและกระแสไฟ ค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อม เช่น กระแสไฟตรงต่อขั้วตรง กระแสไฟตรงต่อกลับขั้ว กระแสไฟสลับ กระแสไฟเชื่อม แรงดันเชื่อม ความเร็วในการเชื่อม เป็นต้น
5. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อม เช่น เครื่องเชื่อมแบบ Transformer เครื่องเชื่อมแบบ Rectifier หัวเชื่อม สายกราวด์ ค้อนเคาะแสลก และแปรงลวด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แสดงการอ่านใบสั่งงานเชื่อมรอยต่อชนท่อ
2. แสดงการเตรียม โลหะชิ้นงาน ลวดเชื่อม เครื่องเชื่อม และอุปกรณ์การเชื่อม
3. แสดงการตั้งค่ากระแสไฟเชื่อม และต่อขั้วเชื่อม
4. แสดงการแต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
เอกสารบันทึกการอบรมความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานเชื่อม รอยต่อชนท่อตามมาตรฐาน ISO AWS กระบวนการเชื่อมลวดเชื่อม ชิ้นงานเชื่อม รอยต่อเชื่อม ตำแหน่งท่าเชื่อม การปรับตั้งขั้วเชื่อมและกระแสไฟ พารามิเตอร์ในการเชื่อม การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อม อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานเชื่อม ขั้นตอนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ความปลอดภัยในงานเชื่อมและการป้องกันอันตราย การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมอุปกรณ์ และการบันทึกข้อมูลการเชื่อม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) วิธีการประเมิน
1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินจากใบสั่งงานเชื่อมและแฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
การเตรียมการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงใบสั่งงาน เครื่องมือ ท่อเหล็ก ลวดเชื่อม การต่อขั้วเชื่อม สถานที่ทำงานเชื่อม อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อม
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. อ่านใบสั่งงานเชื่อมรอยต่อชนท่อ ซึ่งประกอบด้วย แบบงานเชื่อมและสัญลักษณ์งานเชื่อม โลหะชิ้นงาน กระบวนการเชื่อม รอยต่อเชื่อม ลวดเชื่อม ตำแหน่งท่าเชื่อม และค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อม
2. ใช้เครื่องเชื่อมแบบเรียงกระแส Rectifier
3. ใช้ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน Ø 6 นิ้ว Sch.40
4. ใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ตามมาตรฐาน AWS A5.1 แบบด่าง (E-7016) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 มม. และ 3.2 มม.
5. ใช้ต่อขั้วเชื่อมสำหรับเครื่องเชื่อมแบบ Rectifier ต่อขั้วเชื่อมแบบกระแสตรงต่อกลับขั้ว (DCEP)
6. ใช้ใบสั่งงานเชื่อมรอยต่อชนท่อท่าเชื่อม H-L045 (6G) ตามแบบใบสั่งงานเชื่อมที่กำหนด
7. สถานที่ทำงานต้องทำความสะอาด บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเชื่อมอย่างเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน
8. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อม ได้แก่ เครื่องเชื่อม หน้ากาก ถุงมือ คีมจับชิ้นงาน ค้อนเคาะสแลก
9. บริเวณการเชื่อมต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


10001 ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
2) ใบสั่งงานเชื่อม
3) แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ