หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-NDT-4-013ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing Inspector)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ รายงานผลการทดสอบ และจัดเก็บเอกสารผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตามระบบควบคุมคุณภาพได้ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
60221 จัดทำรายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. ตรวจสอบรายละเอียดของแบบบันทึกผลได้ถูกต้อง 60221.01
60221 จัดทำรายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. จัดทำรายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้องครบถ้วน 60221.02
60221 จัดทำรายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3. รายงานผลการทดสอบถูกลงชื่อจากผู้ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องตามระบบการควบคุมคุณภาพ 60221.03
60222 จัดเก็บเอกสารการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามระบบควบคุมคุณภาพ 1. แยกประเภทเอกสารการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้อง 60222.01
60222 จัดเก็บเอกสารการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามระบบควบคุมคุณภาพ 2. จัดเก็บเอกสารผลการทดสอบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบควบคุมคุณภาพ 60222.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร2. ระบบการควบคุมคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ          2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม          2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบันทึกผลการทดสอบ การลงชื่อรายงานผลการทดสอบตามระบบการ ควบคุมคุณภาพ และการจัดเก็บแบบบันทึกผลการทดสอบตามระบบควบคุมคุณภาพ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน           พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. เอกสารการทดสอบโดยไม่ทำลาย ได้แก่ แบบบันทึกผลการทดสอบโดยไม่ทำลาย แบบบันทึกการใช้ เครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลาย แบบบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลาย รายงานผลการทดสอบโดยไม่ทำลาย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน          1) แบบทดสอบข้อเขียน          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน18.2 เครื่องมือประเมิน          1) แบบทดสอบข้อเขียน          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ