หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-NDT-4-011ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing Inspector)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Code) เพื่อการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบชิ้นงาน สามารถทดสอบชิ้นงานตามกระบวนการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตลอดจน อ่านค่าและประมวลผลจากการทดสอบชิ้นงานตามเกณฑ์มาตรฐานได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
60131 อ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Code) เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. อ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Code) ได้ถูกต้อง 60131.01
60131 อ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Code) เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ใช้เกณฑ์มาตรฐาน (Code) ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับทดสอบชิ้นงานได้ถูกต้อง 60131.02
60132 ทดสอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. เตรียมชิ้นงานเพื่อการทดสอบได้ถูกต้อง 60132.01
60132 ทดสอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ทดสอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการทดสอบชิ้นงานได้ถูกต้อง 60132.02
60133 อ่านค่าและประมวลผลจากการทดสอบชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. อ่านค่าจากการทดสอบได้อย่างถูกต้อง 60133.01
60133 อ่านค่าและประมวลผลจากการทดสอบชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ประมวลผลจากการทดสอบได้อย่างถูกต้อง 60133.02
60134 บันทึกผลการทดสอบสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. บันทึกผลการทดสอบได้ถูกต้องครบถ้วน 60134.01
60134 บันทึกผลการทดสอบสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. สรุปผลจากการทดสอบได้ถูกต้อง 60134.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลหะวิทยาและวัสดุ2. การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

2. ระบบการจัดเอกสาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ          2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม          2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน            พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า              สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่                    1.1 ASME Section V (American Society of Mechanical Engineers)                    1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)                    1.3 ASTM (American Standard of Testing Material)                    1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน          1) แบบทดสอบข้อเขียน          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน18.2 เครื่องมือประเมิน          1) แบบทดสอบข้อเขียน          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน18.3 เครื่องมือประเมิน          1) แบบทดสอบข้อเขียน          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน18.4 เครื่องมือประเมิน          1) แบบทดสอบข้อเขียน          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ