หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-VAJT-046B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing Inspector)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจำแนกประเภทวัสดุ เลือกใช้ค่าแสงสว่างและปรับเทียบเครื่องมือวัดแสงสำหรับการทดสอบ เลือกวิธีทำความสะอาด พร้อมทั้งสามารถทำความสะอาดได้ตามลักษณะชิ้นงาน สามารถเลือกและใช้เครื่องมือสำหรับการทดสอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน นอกจากนี้ยังสามารถสอบเทียบและปรับเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
60121 จำแนกประเภทวัสดุสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. จัดประเภทวัสดุได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 60121.01 141664
60121 จำแนกประเภทวัสดุสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ระบุคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุได้ถูกต้อง 60121.02 141665
60122 เลือกใช้ค่าแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. เลือกใช้เครื่องมือวัดแสงได้ถูกต้อง 60122.01 141666
60122 เลือกใช้ค่าแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ปรับเทียบเครื่องมือวัดแสงได้ถูกต้อง 60122.02 141667
60122 เลือกใช้ค่าแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3. วัดค่าแสงในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 60122.03 141668
60123 เลือกวิธีทำความสะอาดชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. เลือกวิธีทำความสะอาดตามลักษณะชิ้นงานได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 60123.01 141669
60123 เลือกวิธีทำความสะอาดชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. เลือกใช้สารเคมีได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน 60123.02 141670
60124 ทำความสะอาดชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน 60124.01 141671
60124 ทำความสะอาดชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ทำความสะอาดชิ้นงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนตามมาตรฐานที่กำหนด 60124.02 141672
60125 ตรวจสอบความสะอาดของชิ้นงานสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. ตรวจสอบความสะอาดของชิ้นงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 60125.01 141673
60126 เลือกเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. เลือกเครื่องมือในการทดสอบได้เหมาะกับลักษณะของชิ้นงาน 60126.01 141674
60126 เลือกเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 60126.02 141675
60127 สอบเทียบและปรับเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. เลือกชิ้นงานมาตรฐานเพื่อการอ้างอิงปรับเทียบได้เหมาะสมและถูกต้อง 60127.01 141676
60127 สอบเทียบและปรับเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ปรับเทียบเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 60127.02 141677

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลหะวิทยาและวัสดุ2. การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดชิ้นงาน   3. การจัดเตรียมเครื่องมือในการทดสอบชิ้นงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ระบบการจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ2. การใช้เครื่องมือ3. ชนิดของสารเคมีในการทำความสะอาด4. วิธีการทำความสะอาดโดยใช้สารเคมี5. วิธีการทำความสะอาดเชิงกล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ