หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TAA-NDT-4-009ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Testing Inspector)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบเอกสารใบสั่งงาน อ่านแบบที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตลอดจนสามารถเตรียมเอกสารที่กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับในงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
60111 ตรวจสอบเอกสารใบสั่งงานเพื่อการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. อ่านรายละเอียดองค์ประกอบของใบสั่งงานได้ถูกต้องครบถ้วน 60111.01
60111 ตรวจสอบเอกสารใบสั่งงานเพื่อการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. เลือกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามสภาพงาน 60111.02
60112 อ่านแบบที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการกำหนดประเภทการทดสอบ 1. อ่านแบบและสัญลักษณ์ของงานตามใบสั่งงานกำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน 60112.01
60112 อ่านแบบที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการกำหนดประเภทการทดสอบ 2. เลือกประเภทการทดสอบที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 60112.02
60113 เตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. จัดเตรียมเอกสารการปฏิบัติงาน (Procedure) ตามประเภทการทดสอบสำหรับงานที่ต้องทำตามใบสั่งงานได้ถูกต้องครบถ้วน 60113.01
60113 เตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการบันทึกและรายงานผลได้ถูกต้องครบถ้วน 60113.02
60114 เตรียมเอกสารที่กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับในงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1. เลือกใช้เอกสารที่กำหนดมาตรฐานในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้อง 60114.01
60114 เตรียมเอกสารที่กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับในงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2. เลือกใช้เอกสารที่กำหนดเกณฑ์การยอมรับในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกต้อง 60114.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การอ่านแบบงาน2. การทดสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้น3. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับในงานทดสอบโดยไม่ทำลาย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย2. เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การใช้เครื่องมือทดสอบ2. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่ใช้ในงานทดสอบโดยไม่ทำลาย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ          2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม          2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน            พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยวิธีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า              สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่                    1.1 ASME Section V (American Society of Mechanical Engineers)                    1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)                    1.3 ASTM (American Standard of Testing Material)                    1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน          1) แบบทดสอบข้อเขียน          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน18.2 เครื่องมือประเมิน          1) แบบทดสอบข้อเขียน          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน18.3 เครื่องมือประเมิน          1) แบบทดสอบข้อเขียน          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน18.4 เครื่องมือประเมิน          1) แบบทดสอบข้อเขียน          2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ