หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-AGGY-021A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

2113 นักเคมี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02304.01 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพ 1. วัดค่าความความเป็นกรด–ด่าง (PH) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน 02304.01.01 152386
02304.01 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพ 2. วัดค่าความขุ่น (Turbidity) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน 02304.01.02 152387
02304.01 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพ 3. วัดค่าสี (Color) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน 02304.01.03 152388
02304.01 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพ 4. วัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ของน้ำอย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน 02304.01.04 152389
02304.02 วิเคราะห์หาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ 1. ใช้เครื่องมือในการทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน 02304.02.01 152390
02304.02 วิเคราะห์หาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ 2. วัดค่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการตามคู่มือการปฏิบัติงาน 02304.02.02 152391
02304.02 วิเคราะห์หาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ 3. ใช้ข้อมูลจากวัคค่าปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำวิเคราะห์หาปริมาณความต้องการสารเคมีในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างถูกต้อง 02304.02.03 152392
02304.03 เขียนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต 1. สรุปผลการวิเคราะห์น้ำในระบบผลิตได้อย่างถูกต้อง 02304.03.01 152393
02304.03 เขียนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต 2. บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างละเอียดถูกต้อง 02304.03.02 152394
02304.03 เขียนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต 3. แจ้งไปยังฝ่ายควบคุมการผลิตน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตได้อย่างละเอียดถูกต้อง 02304.03.03 152395

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตได้ตามหลักการที่ถูกต้อง และใช้เครื่องมือใน LAB ได้อย่าถูกต้องและปลอดภัย

2) ทักษะการทดสอบและวิเคราะห์หาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำได้อย่างถูกต้อง

3) ทักษะการบันทึก/สรุปผลการวิเคราะห์ตามผลการทดลองจริงที่ได้จากการเก็บตัวอย่างน้ำในระบบผลิต

4) ทักษะการทวนสอบค่าวิเคราะห์ หรือทำการทดสอบซ้ำ ตามแผน หรือในกรณีที่พบค่าที่ผิดปกติ

5) ทักษะการคำนวณ/คาดการณ์

6) ทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความสำคัญของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต

2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานแต่ละขั้นตอนของระบบผลิตประปา

3) ความรู้เบื้องต้น ขั้นตอน วิธี ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต

4) ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ

    1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

    2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ

    1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

    2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน

    3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

(ค)  คำแนะนำในการประเมิน

    1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

    2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

    3) พิจารณาจากการข้อสอบข้อเขียน

    4) พิจารณาจากการสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำอธิบายรายละเอียด

    1) การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพ การตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำจากการเติมคลอรีนในกระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อนำข้อมูลคุณภาพน้ำในระบบผลิตไปคำนวณและวิเคราะห์หาปริมาณความต้องการสารเคมีในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

    2) การฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยคลอรีน โดยคลอรีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่สามารถหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียส่วนใหญ่ได้ แต่การที่จะเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำนั้น จะต้องเติมในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้มีคลอรีนอิสระคงเหลืออยู่ในน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ โดยความต้องการคลอรีนขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพ และเคมีของน้ำ เช่น พีเอช อุณหภูมิ น้ำที่มีความขุ่น หรือสารละลายมักต้องการคลอรีนสูง เป็นต้น

    3) การทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ เช่น ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ อ 31 ซึ่งคิดค้นรูปแบบโดยกรมอนามัย เป็นวิธีการทดสอบที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยการอ่านค่าของคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ จากการเปรียบเทียบสีกับมาตรฐานของชุด อ 31 ซึ่งอาศัยการเกิดสีของคลอรีนอิสระคงเหลือตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Wastewater, 12th ed. เป็นต้น

    4) อุปกรณ์ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ อ 31 ประกอบด้วย กล่องพลาสติกใส ขวดเทียบสี ขวดแก้วเปล่า สารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ เป็นต้น

    5) การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพเพื่อใช้ในการคำนวณการปรับจ่ายสารเคมีที่เหมาะสมเข้าระบบการผลิตน้ำประปา โดยมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตตามตารางดังนี้

 

รายการวิเคราะห์     วิธีการวิเคราะห์ 

คุณสมบัติทางกายภาพ       

Color     ความเข้มสี     Visual Comparison Method 

Conductivity     การนำไฟฟ้า     Electrical Conductivity Method 

pH     ความเป็นกรด-ด่าง     Electrometric Method 

Turbidity     ความขุ่น     Nephelometric Method 

Temperature     อุณหภูมิ     Electrometric Method     6) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิตซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ หรือการตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบผลิตและระบบจำหน่าย หรือการประปาส่วนภูมิภาคคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

(ก) เครื่องมือประเมินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิตทางกายภาพ

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) ผลข้อสอบข้อเขียน

(ข) เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์หาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) ผลข้อสอบข้อเขียน

(ค) เครื่องมือประเมินการเขียนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบผลิต

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ