หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-3-084ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7126 ช่างประปาและวางท่อ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทดสอบระบบเพื่อส่งมอบงานสามารถตรวจสอบเก็บงาน ดูแลความเรียบร้อยก่อนส่งต่อไปยังลูกค้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ช่างประปาภายในอาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
04318.01 เตรียมเอกสารเพื่อการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน 1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงานให้ชัดเจนได้อย่างถูกต้อง 04318.01.01
04318.01 เตรียมเอกสารเพื่อการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน 2. ระบุจำนวนการตรวจสอบรายการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงานให้ครบถ้วนได้อย่างถูกต้อง 04318.01.02
04318.01 เตรียมเอกสารเพื่อการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน 3. จัดทำเอกสารให้พร้อมสำหรับการการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงานได้อย่างถูกต้อง 04318.01.03
04318.02 ทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำ 1. สามารถทดลองใช้งานเครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง 04318.02.01
04318.02 ทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำ 2. ตรวจดูระดับความลาดเอียงของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง 04318.02.02
04318.02 ทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำ 3. ทดสอบการรั่วไหลขณะใช้เครื่องสูบน้ำได้อย่างถูกต้อง 04318.02.03
04318.03 ตรวจการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน 1. ตรวจดูลูกลอยใช้งานได้ดีตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง 04318.03.01
04318.03 ตรวจการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน 2. ตรวจดูประตูน้ำควบคุมแรงดันใช้งานได้ดีตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง 04318.03.02
04318.03 ตรวจการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน 3. ทดลองเปิดวาล์วจ่ายน้ำเพื่อดูแรงดันน้ำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง 04318.03.03
04318.04 ตรวจความปลอดภัยในการใช้งาน 1. ตรวจหาความผิดปกติในการใช้เครื่องสูบน้ำและประตูน้ำควบคุมแรงดันได้อย่างถูกต้อง 04318.04.01
04318.04 ตรวจความปลอดภัยในการใช้งาน 2. ตรวจหาความผิดปกติของระบบวงจรไฟฟ้าในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 04318.04.02
04318.04 ตรวจความปลอดภัยในการใช้งาน 3. ตรวจหาความผิดปกติวัสดุยึดถังเก็บน้ำเป็นไปตามข้อกำหนดที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 04318.04.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะทางด้านการอ่านแบบและถอดแบบ

2) ทักษะการสำรวจและตรวจหาตำแหน่งรั่วในระบบท่อ

3) ทักษะในการทดสอบการใช้งานเครื่องสูบน้ำ

4) ทักษะในการทดสอบแรงดันน้ำ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เรื่องระบบท่อจ่ายน้ำและท่อจำหน่ายน้ำประปาภายในอาคาร

2) ความรู้เกี่ยวกับสุขภัณฑ์

3) ความรู้ในการใช้อุปกรณ์วัดแรงดันน้ำ

4) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานติดตั้งท่อประปา สุขาภิบาล

5) ความรู้ในการใช้เครื่องมือสำรวจหาท่อรั่ว

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)   หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ

    1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

    2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ

    1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

    2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน

    3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา       

(ค)  คำแนะนำในการประเมิน

    1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

    2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำอธิบายรายละเอียด

    1) การทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อการส่งมอบ คือ การตรวจสอบความเรียบร้อยและทดลองการใช้งานหลังการประกอบติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์แรงดันเสร็จสิ้นกระบวนการ

    2) อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมแรงดันน้ำในระบบให้อยู่ในระดับที่ต้องการ อาทิ Pressure Reducing Valve (PRV), Safety Valve เป็นต้น

    3) อุปกรณ์ควบคุมปริมาณและระดับน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณหรือระดับน้ำเพื่อใช้ในการควบคุมการปิด เปิด น้ำเข้าสู่ระบบ อาทิ ลูกลอย ลูกลอยไฟฟ้า Level Control Valve เป็นต้น

    4) เครื่องสูบน้ำ คือ เครื่องมือที่ใช้พลังงานกลในการสูบจ่ายน้ำหรือของเหลว จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีหลายประเภท ได้แก่ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำเครื่องกล เครื่องสูบน้ำแรงคน เป็นต้น โดยงานประปาภายในอาคารนิยมใช้เครื่องสูบน้ำประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลัก

    5) การทดสอบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย

        5.1) ทดสอบลูกลอยใช้งานได้ดีตามข้อกำหนด

        5.2) ตรวจสอบประตูน้ำควบคุมแรงดัน Pressure reducing valve

        5.3) ทดสอบการใช้งานของเครื่องสูบน้ำ

    6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น

    7) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

(ก) เครื่องมือประเมินการเตรียมเอกสารเพื่อการทดสอบระบบอุปกรณ์แรงดันและเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งมอบงาน

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

(ข) เครื่องมือประเมินการทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำ

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

(ค) เครื่องมือประเมินการตรวจการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

(ง) เครื่องมือประเมินการตรวจความปลอดภัยในการใช้งาน

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ