หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-1-056ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

7126 ช่างประปาและวางท่อ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ช่างประปาภายในอาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
04304.01 เตรียมเครื่องมือการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 1.เลือกเครื่องมือการล้างให้เหมาะสมกับประเภทถังพักน้ำได้อย่างถูกต้อง 04304.01.01
04304.01 เตรียมเครื่องมือการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 2.เลือกอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 04304.01.02
04304.01 เตรียมเครื่องมือการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 3.ตรวจความพร้อมของการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 04304.01.03
04304.02 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 1.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 04304.02.01
04304.02 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 2.ใช้อุปกรณ์ป้องกันในการล้างทำความสะอาดถังพักน้ำได้อย่างถูกต้อง 04304.02.02
04304.02 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 3.ใช้เครื่องมือการล้างให้เหมาะสมกับประเภทถังพักน้ำได้อย่างถูกต้อง 04304.02.03
04304.02 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 4.ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดความปลอดภัย 04304.02.04
04304.03 ตรวจถังเก็บน้ำให้มีความสะอาดใช้งานได้ดี 1.ตรวจถังเก็บน้ำหลังทำความสะอาดให้ไม่มีสารปนเปื้อนหรือสิ่งตกตะกอนได้อย่างถูกต้อง 04304.03.01
04304.03 ตรวจถังเก็บน้ำให้มีความสะอาดใช้งานได้ดี 2.ตรวจถังเก็บน้ำใช้งานได้ดีตามข้อกำหนด 04304.03.02
04304.03 ตรวจถังเก็บน้ำให้มีความสะอาดใช้งานได้ดี 3.จัดเก็บเครื่องมือหลังการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 04304.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการทำ Drop Test ตรวจสอบถังน้ำรั่วซึม

2) ทักษะการล้างถังพักน้ำตามมาตรฐาน

3) ทักษะการอ่านแบบก่อสร้าง

4) ทักษะการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการทำงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการล้างถังพักน้ำ

2) ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาและการตรวจสอบ

3) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบถังน้ำรั่วซึมด้วยวิธี Drop Test

4) ความรู้เกี่ยวกับที่อับอากาศ

5) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)   หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ

     1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

     2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ

     1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

     2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน

     3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา       

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

     2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำอธิบายรายละเอียด

     1) การล้างทำความสะอาดถังน้ำประปา ได้แก่ ถังน้ำประปาบนดิน ถังน้ำประปาใต้ดิน ถังน้ำประปาดาดฟ้าอาคาร

     2) เครื่องมือที่ใช้ในการล้างถังพักน้ำ อาทิ ผ้าทำความสะอาด ฟองน้ำ ถังน้ำ แปรงขัด สายยาง เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

     3) การตรวจสอบถังน้ำรั่วซึม

     4) การอ่านแบบก่อสร้างโครงสร้างและรากฐานเพื่อการป้องกันถังน้ำลอยโดยวิธี Up-Lift Pressure คือการดูแรงดันขึ้นของน้ำ

     5) ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันการขาดการหายใจ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตนเองเบื้องต้น

     6) วิธีทำความสะอาดถังพักน้ำที่เหมาะสม คือการใช้น้ำยาคลอรีน หรือคลอรีนผง แช่ทิ้งค้างคืน 1 คืนความเข้มข้นของคลอรีนที่ใช้น่าจะเป็น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าแนะนำขององค์กรอนามัยโลก ในระบบผลิตน้ำประปาไม่ควรใช้คลอรีนเกินค่าดังกล่าว

     7) ปริมาณคลอรีนที่ใช้ทำความสะอาดถังพักน้ำชนิดน้ำ 5%  น้ำยาคลอรีน 100  มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ต่อน้ำ 1 คิว (ลูกบาศก์เมตร หรือ 1,000 ลิตร) ชนิดน้ำ 10% ใช้ 50 ซี. ซี. ต่อน้ำ 1 คิว ชนิดผง ใช้ประมาณ 8 กรัมต่อน้ำ 1 คิว

     8) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

(ก) เครื่องมือประเมิน เตรียมเครื่องมือการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) ผลข้อสอบข้อเขียน

(ข) เครื่องมือประเมิน ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) ผลข้อสอบข้อเขียน

(ค) เครื่องมือประเมิน ตรวจถังเก็บน้ำให้มีความสะอาดใช้งานได้ดี

    1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

    2) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

    3) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

    4) ผลข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ