หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กองเก็บวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อประปา

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-1-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
03102.01 เก็บวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อได้อย่างถูกต้อง

1. ระบุวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อได้อย่างถูกต้อง

2. หาพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อได้อย่างถูกต้อง

3. วางกองซ้อนวัสดุท่อได้อย่างถูกต้อง

03102.02 เคลื่อนย้ายวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อตามข้อกำหนดผู้ผลิต

1. ขนย้ายท่อและข้อต่อที่ทำจากโลหะได้ตามข้อกำหนดผู้ผลิต

2. ขนย้ายท่อและข้อต่อที่ทำจากพลาสติกได้ตามข้อกำหนดผู้ผลิต

3. ขนย้ายท่อและข้อต่อที่ทำจากซีเมนต์หรือคอนกรีตได้ตามข้อกำหนดผู้ผลิต

4. ขนย้ายอุปกรณ์ท่อได้ตามข้อกำหนดผู้ผลิต

5. ขนย้ายประตูน้ำได้ตามข้อกำหนดผู้ผลิต

03102.03 ตรวจสอบวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อที่นํามาใช้ในงานก่อสร้างในสนามได้อย่างถูกต้อง

1. ระบุรอยแตกรอยหัก รอยบุบ รอยเบี้ยว บนพื้นผิววัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อขั้นเบื้องต้นได้

2. นับจำนวนท่อและอุปกรณ์ท่อเพื่อตรวจสอบจำนวนว่าสอดคล้องกับสัญญาจ้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้

3. เขียนใบรายการตรวจสอบท่อและอุปกรณ์ท่อได้อย่างถูกต้อง


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ