หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการปรับปรุงตามกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-ZZZ-4-046ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการปรับปรุงตามกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างหม้อปั่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
           บุคคลที่ทำหน้าที่วางแผนการปรับปรุงตามกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเลือกใช้เทคนิค หรือเครื่องมือในการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14000, ISO 180002. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A050901 กำหนดวัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.1 ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการปรับปรุง 161390
A050901 กำหนดวัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญของการปรับปรุงแผนการผลิตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสม 161391
A050902 จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 1.1 กำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 161392
A050902 จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 1.2 ระบุระยะเวลาของกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับรอบกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล 161393
A050902 จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 1.3 ระบุผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม 161394
A050903 เลือกใช้เทคนิค หรือเครื่องมือในการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต 1.1 รู้รายละเอียดของเครื่องมือประเมินที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลการปรับปรุงกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล 161395
A050903 เลือกใช้เทคนิค หรือเครื่องมือในการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต 1.2 ตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคเครื่องมือประเมินได้อย่างเหมาะสมตามการปรับปรุงกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล 161396

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

 2. ทักษะด้านการสื่อสาร

 3. ทักษะด้านการบริหารบุคลากร

 4. ทักษะด้านการจัดการข้อมูล

 5. ทักษะด้านการอ่านและตีความข้อมูลคำสั่ง ขั้นตอน กระบวนการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 6. ทักษะด้านการนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาและปรับปรุงในการทำงาน

 7. ทักษะด้านการคิดและวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา

 8. ทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 2. ความรู้ด้านกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

 3. ความรู้เรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต

 4. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์

 5. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

              หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)              ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)              ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
 • คำแนะนำในการประเมิน               หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง            1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง            2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง            3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการประเมิน            1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน             2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

               ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ        N/A
 • คำอธิบายรายละเอียด                 วางแผนการปรับปรุงตามกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล คือ ระบุ ชี้แจงวัตถุประสงค์ เหตุผลและความสำคัญความจำเป็นของการปรับปรุงแผนการผลิตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมการจัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต กำหนดกิจกรรมและระบุระยะเวลาของกิจกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับรอบกระบวนการผลิตและนโยบายของบริษัท ระบุผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้เทคนิค หรือเครื่องมือในการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อรู้รายละเอียดของเครื่องมือประเมินที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลการปรับปรุงกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล และตัดสินใจเลือกใช้เทคนิค เครื่องมือประเมินได้อย่างเหมาะสมตามการปรับปรุงกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย            1. แบบสัมภาษณ์       2. ข้อสอบข้อเขียน       3. แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ