หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประสานงานภายในและภายนอกแผนกการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-ZZZ-4-045ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประสานงานภายในและภายนอกแผนกการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างหม้อปั่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            บุคคลที่ทำหน้าที่ประสานงานภายในและภายนอกแผนก เพื่อวางระบบการสื่อสารข้อมูลตัวชี้วัดภายในด้วยรูปแบบเหมาะสม และสร้างความร่วมมือระหว่างภายในและภายนอกแผนก

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14000, ISO 180002. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A050801 วางระบบการสื่อสารข้อมูลตัวชี้วัดภายในด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 1.1 กำหนดทิศทางการสื่อสารภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆ 161386
A050801 วางระบบการสื่อสารข้อมูลตัวชี้วัดภายในด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 1.2 ติดตามประสิทธิภาพการสื่อสารภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาลเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 161387
A050802 สร้างความร่วมมือระหว่างภายในและภายนอกแผนก 1.1 กำหนดแผนความความร่วมมือของหน่วยงานอื่นเพื่อก่อให้เกิดผลดีและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 161388
A050802 สร้างความร่วมมือระหว่างภายในและภายนอกแผนก 1.2 สร้างความร่วมมือ/หรือมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 161389

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

 2. ทักษะด้านการสื่อสาร

 3. ทักษะด้านการบริหารบุคลากร

 4. ทักษะด้านการวางแผนการผลิต และกำหนดกลยุทธ์ของแผนก

 5. ทักษะด้านความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร

 6. ทักษะด้านการวิเคราะห์ภายในแผนกการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 2. ความรู้ด้านกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

 3. ความรู้เรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต

 4. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์

 5. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

            หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)              ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)              ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
 • คำแนะนำในการประเมิน              หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง            1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง            2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง            3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการประเมิน             1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน              2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

            ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ    N/A
 • คำอธิบายรายละเอียด          ประสานงานภายในและภายนอกแผนก คือ วางระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลตัวชี้วัดภายใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดทิศทางการสื่อสารภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล กำหนดแผนความความร่วมมือของหน่วยงานอื่น เพื่อก่อให้เกิดผลดีและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆ สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการสื่อสารภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล และสร้างความร่วมมือหรือมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย            1. แบบสัมภาษณ์       2. ข้อสอบข้อเขียน       3. แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ