หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-ZZZ-4-044ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างหม้อปั่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
           บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล วิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภารกิจขององค์กร เพื่อประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14000, ISO 180002. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A050701 วิเคราะห์ความเสี่ยง ภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในและภายนอก 161379
A050701 วิเคราะห์ความเสี่ยง ภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.2 ระบุผลกระทบความเสี่ยงภายในและภายนอก 161380
A050702 กำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภารกิจ 1.1 กำหนดแผนงานในการบริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 161381
A050702 กำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภารกิจ 1.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 161382
A050703 ประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.1 ประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 161383
A050703 ประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.2 ประเมินความเสียงเชิงปริมาณ 161384
A050703 ประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.3 จัดลำดับความเสี่ยงและติดตามผลบริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 161385

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

 2. ทักษะด้านการสื่อสาร

 3. ทักษะด้านการบริหารบุคลากร

 4. ทักษะด้านการวางแผนการผลิต และกำหนดกลยุทธ์ของแผนก

 5. ทักษะด้านความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร

 6. ทักษะด้านการวิเคราะห์ภายในแผนกการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 2. ความรู้ด้านกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

 3. ความรู้เรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต

 4. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์

 5. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

             หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)            ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)             ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
 • คำแนะนำในการประเมิน            หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง            1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง            2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง            3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการประเมิน           1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน           2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

           ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ    N/A
 • คำอธิบายรายละเอียด          บริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล คือ วิเคราะห์ความเสี่ยง ภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในและภายนอก ระบุผลกระทบความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล กำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภารกิจ เพื่อกำหนดแผนงาน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล ประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล เพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และจัดลำดับความเสี่ยง และติดตามผลบริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย            1. แบบสัมภาษณ์       2. ข้อสอบข้อเขียน       3. แฟ้มสะสมงาน ยินดีต้อนรับ