หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-ZZZ-4-043ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างหม้อปั่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        บุคคลที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสมในกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14000, ISO 180002. ข้อกำหนดต่างๆ ของโรงงานน้ำตาล อ้างอิงจาก South Africa หรือ Australia

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A050601 วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาในกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.1 ทำแผนการจัดการกำลังคนที่มีอยู่ในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 161373
A050601 วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาในกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.2 ทำแผนการจัดการเครื่องจักรที่มีอยู่ในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 161374
A050601 วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาในกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.3 ทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาลเพื่อใช้ในปีงบประมาณถัดไป 161375
A050602 ดำเนินงานตามแผนนโยบายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.1 กำหนดการใช้เครื่องจักรในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาลให้เหมาะสมกับแผนการหีบอ้อย 161376
A050602 ดำเนินงานตามแผนนโยบายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.2 กำหนดแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 161377
A050602 ดำเนินงานตามแผนนโยบายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล 1.3 เกณฑ์ปฏิบัติงานการติดตามและตรวจเช็คการทำงานตามแผนงาน 161378

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

 2. ทักษะด้านการสื่อสาร

 3. ทักษะด้านการบริหารบุคลากร

 4. ทักษะด้านการวางแผนการผลิต และกำหนดกลยุทธ์ของแผนก

 5. ทักษะด้านความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร

 6. ทักษะด้านการวิเคราะห์ภายในแผนกการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 2. ความรู้ด้านกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล

 3. ความรู้เรื่องค่าควบคุมของกระบวนการผลิต

 4. ความรู้ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์

 5. ความรู้ด้านกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

               หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)              ใบรายงาน หรือแบบฟอร์มบันทึกรายการจากการสัมภาษณ์
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)              ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ หรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยอมรับ
 • คำแนะนำในการประเมิน             หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง            1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง            2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง            3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการประเมิน           1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจาก ข้อสอบข้อเขียน           2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

               ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ      N/A
 • คำอธิบายรายละเอียด               บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล คือ วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาลให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาในกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล เป็นการทำแผนการจัดการกำลังคนและเครื่องจักรภายในแผนก ประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล เพื่อใช้ในปีงบประมาณถัดไป กำหนดวิธีการสร้างนโยบาย ปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาลนำนโยบาย และแผนงานมาใช้ขับเคลื่อนหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมดภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย            1. แบบสัมภาษณ์       2. ข้อสอบข้อเขียน       3. แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ