หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-VFD-4-070ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ดูแลคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
ISCO รหัส 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนการรับและการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป รวมถึงจัดทำขั้นตอนการรับและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
0750201 วางแผนการรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1. จัดผังพื้นที่ในคลังสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องกับปริมาณสินค้าคงคลังและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0750201.01 74872
0750201 วางแผนการรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 2.จัดทำขั้นตอนการรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0750201.02 74873
0750201 วางแผนการรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 3. จัดทำแผนการรับและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปเข้าคลังสินค้าได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตาข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0750201.03 74874
0750202 วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1.จัดกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปที่จะเคลื่อนย้ายได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0750202.01 74875
0750202 วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 2.จัดทำขั้นตอนการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0750202.02 74876
0750202 วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 3.จัดทำแผนการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปเข้าคลังสินค้าได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0750202.03 74877

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


N/A 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะในการจัดกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปและการเคลื่อนย้ายสินค้า
2. ทักษะในการรับและจัดเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในคลังสินค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการรับและเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการรับและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
(ง) วิธีการประเมินพิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


1. วางแผนการรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
2. วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
(ก) คำแนะนำ 
ผู้เข้ารับประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับวางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
การวางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้า หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการรับและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. เครื่องมือประเมินสำหรับการวางแผนการรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
2. เครื่องมือประเมินสำหรับการวางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ