หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-VFD-4-069ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ดูแลคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
ISCO รหัส 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำกับดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
0750101 กำกับดูแลการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1.ชี้แจงนโยบายและระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ตามนโยบายของสถานประกอบการ 0750101.01 74866
0750101 กำกับดูแลการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 2. ควบคุมการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ตามนโยบายของสถานประกอบการ 0750101.02 74867
0750101 กำกับดูแลการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 3.รายงานปัญหาในการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ตามนโยบายของสถานประกอบการ 0750101.03 74868
0750102 แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามนโยบายของสถานประกอบการ 0750102.01 74869
0750102 แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการและตามนโยบายของสถานประกอบการ 0750102.02 74870
0750102 แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 3.วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามนโยบายของสถานประกอบการ 0750102.03 74871

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


N/A 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
3. ทักษะในการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

(ข) ความต้องการด้านความรู้


ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
(ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานปฏิบัติงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


1. ควบคุมการดำเนินงานงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
2. แก้ไขปัญหาการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
(ก)คำแนะนำ 
ผู้เข้ารับประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับกำกับดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายได้
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. เครื่องมือประเมินสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
2. เครื่องมือประเมินสำหรับการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 


ยินดีต้อนรับ