หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-VFD-5-055ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะปิดสนิท

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทำการรวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท ตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท รวมถึงประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0410401 รวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1.ระบุข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ต้องทำการรวบรวมได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0410401.01
0410401 รวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. บันทึก ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0410401.02
0410401 รวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3.สรุปและจัดทำรายงานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0410401.03
0410402 ตรวจสอบการดำเนิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0410402.01
0410402 ตรวจสอบการดำเนิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.ตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0410402.02
0410402 ตรวจสอบการดำเนิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3.บันทึกข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0410402.03
0410403 ประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1.จัดทำเครื่องมือประเมินในการประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0410403.01
0410403 ประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0410403.02
0410403 ประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3.ประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0410403.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการรวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
 2. ทักษะการตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
 3. ทักษะการประเมินผลการดำเนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. การตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
 2. การประเมินผลการตำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับรวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท การตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท และการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
วิธีการประเมิน 
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


1. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2. จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
3. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ก)คำแนะนำ
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท การตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท และการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ข)คำอธิบายรายละเอียด
N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ผลการทวน สอบ 
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
2. เครื่องมือประเมินการจัดทำเอกสารหรือ รายงานผลทวนสอบกระบวนการ
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
3. เครื่องมือประเมินการประยุกต์กระบวนการ ผลิตที่พัฒนาแล้วในการผลิตจริง
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 


ยินดีต้อนรับ