หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-VFD-5-054ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ISCO รหัส 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถสามารถทดสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อ การดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และสามารถจัดทำเอกสารหรือรายงานผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อและดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


N/A 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisor Certificate


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0410301 ทดสอบความสมบูรณ์ ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา 1.ตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางในภาชนะบรรจุปิดสนิท (cold spot)ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 0410301.01
0410301 ทดสอบความสมบูรณ์ ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา 2.ตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายหลังฆ่าเชื้อได้ถูกต้องตามเกณฑ์และวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 0410301.02
0410302 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา 1.เก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองในระดับต้นแบบเพื่อหาอายุการเก็บรักษาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของสถานประกอบการ 0410302.01
0410302 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา 2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของสถานประกอบการ 0410302.02
0410302 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา 3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษาได้ถูกต้องตามตามขั้นตอนของสถานประกอบการ 0410302.03
0410303 จัดทำเอกสารหรือรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา 1.สรุปและวิจารณ์ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ 0410303.01
0410303 จัดทำเอกสารหรือรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา 2. รายงานผลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนาได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ 0410303.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1.ทักษะในการตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางในภาชนะบรรจุปิด สนิท (cold spot) 
2.ทักษะในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา 
3.ทักษะในการเขียนเอกสารรายงานและการจัดส่งเอกสารไปยังแผนกต่างๆ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1.ความรู้ด้านการตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายหลังฆ่าเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556
2.ความรู้ด้านการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองระดับต้นแบบในสภาวะที่กำหนดเพื่อหาอายุการเก็บรักษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
 2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อ การดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และการจัดทำเอกสารหรือรายงานผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อและดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
(ง) วิธีการประเมิน 
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


1.ทดสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา ตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556
2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนาตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. จัดทำเอกสารและรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา
(ก)คำแนะนำ
ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนา โดยสามารถทดสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท และศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่านการพัฒนาแล้ว
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 การทดสอบความสมบูรณ์ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายหลังฆ่าเชื้อโดยตรวจวัดอุณหภูมิใจกลางในภาชนะบรรจุปิด สนิท (cold spot) ตามเกณฑ์และวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 เพื่อให้มั่นใจว่าทำการฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. เครื่องมือประเมินสำหรับการทดสอบความสมบูรณ์ ของการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
2. เครื่องมือประเมินสำหรับการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
3. เครื่องมือประเมินสำหรับการจัดทำเอกสารหรือ รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่พัฒนา
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
3) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 


ยินดีต้อนรับ