หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-VFD-3-019ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้  พืชผัก  และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบระหว่างการผลิต ประยุกต์วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ รวมถึงประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
0210601 ประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1.จำแนกเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210601.01 74436
0210601 ประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.เลือกใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามประเภทของผลิตภัณฑ์และตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ 0210601.02 74437
0210601 ประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ปรับปรุงเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในระหว่างการผลิตได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210601.03 74438
0210602 ประยุกต์วิธีการตรวจรับ การเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้สำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1.จำแนกวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210602.01 74439
0210602 ประยุกต์วิธีการตรวจรับ การเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้สำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.ปรับปรุงวิธีการรับและตรวจสอบวัตถุดิบผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210602.02 74440
0210602 ประยุกต์วิธีการตรวจรับ การเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้สำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3.ปรับปรุงวิธีการเตรียมวัตถุดิบผักและผลไม้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210602.03 74441
0210603 ประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1.จำแนกผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210603.01 74442
0210603 ประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. เลือกใช้วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210603.02 74443
0210603 ประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. ปรับปรุงวิธีการจัดการกับผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210603.03 74444

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


1. กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้สำหรับการบรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตสำหรับการแปรรูป ผักและ ผลไม้ ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2. ทักษะการประยุกต์วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ได้จากการแปรรูป
3. ทักษะการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. เทคนิคการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทระหว่าง การผลิตในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุดท้ายสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิด สนิทในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ 
4. วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาทิเช่น การคัดแยกเศษผักผลไม้เหลือใช้จากการแปรรูป เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบระหว่างการผลิต การประยุกต์วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้ รวมถึงการประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


1. ประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สุดท้ายสำหรับ การแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2. ประยุกต์วิธีการตรวจรับและการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้
3. ประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ก) คำแนะนำ 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุ ดิบในระหว่างการผลิต วิธีการตรวจรับ วิธีการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้และจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท หมายถึง ผักและผลไม้ที่เหลือใช้จากการกระบวนการแปรรูป
2. การจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ หมายถึง การดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ ที่เหลือใช้จากการกระบวนการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือเพื่อลดเศษผักผลไม้ที่เหลือใช้ ในกระบวนการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


18.1 เครื่องมือประเมินการประยุกต์ใช้เทคนิคในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบในระหว่างการผลิตสำหรับ การแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์
18.2 เครื่องมือประเมินการประยุกต์วิธีการตรวจรับการเตรียมวัตถุดิบผักผลไม้สำหรับการแปรรูปผัก และผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์
18.3 เครื่องมือประเมินการประยุกต์วิธีการจัดการผลพลอยได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ