หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-VFD-3-018ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ISCO รหัส 7514 ผู้ถนอมผลไม้  พืชผัก  และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง


1 7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถรวบรวมข้อมูลการผลิต ตรวจสอบการดำเนินการผลิต และใช้เครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
0210501 รวบรวมข้อมูลการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1. ระบุข้อมูลการผลิตที่ต้องทำการรวบรวมได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210501.01 74428
0210501 รวบรวมข้อมูลการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2.บันทึกข้อมูลการผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210501.02 74429
0210501 รวบรวมข้อมูลการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3. สรุปและจัดทำรายงานข้อมูลการผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210501.03 74430
0210502 ตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210502.01 74431
0210502 ตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. ตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและ ผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210502.02 74432
0210502 ตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3.บันทึกข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210502.03 74433
0210503 เลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 1.จัดทำเครื่องมือประเมินที่จำเป็นต้องใช้ใน การประเมินผลกระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210503.01 74434
0210503 เลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2. เลือกใช้เทคนิคเครื่องมือประเมินได้อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0210503.02 74435

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


1. กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้สำหรับการบรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการรวบรวมข้อมูลการผลิต สำหรับดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
2. ทักษะการบันทึกข้อมูล สรุป และจัดทำรายงานข้อมูลการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
3. ทักษะการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
3. ทักษะการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ใน ภาชนะบรรจุปิดสนิท

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. การตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2. การประเมินผลการตำเนินงานการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล สรุป และจัดทำรายงานข้อมูลการผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


1. รวบรวมข้อมูลการผลิตสำหรับดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2. จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
3. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ก) คำแนะนำ 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการผลิต ตรวจสอบการ ดำเนินการผลิต และเลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


18.1 เครื่องมือประเมินการรวบรวมข้อมูลการผลิตของการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์
18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบการดำเนินการแปรรูปผัก และผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์
18.3 เครื่องมือประเมินการเลือกใช้เทคนิค หรือ เครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผัก และผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1) แบบทดสอบข้อเขียน
2) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ