หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ของการจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-VFD-5-011ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ของการจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ดูแลจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
ISCO รหัส 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า


1 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในอนาคต กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และวางแผนงาน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
0710201 กำหนดนโยบาย ของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1.วิเคราะห์นโยบายกลยุทธ์องค์กรในการบริหารจัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ 0710201.01 74758
0710201 กำหนดนโยบาย ของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 2.กำหนดนโยบายการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ 0710201.02 74759
0710202 วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 1.วิเคราะห์นโยบายขององค์กรและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0710202.01 74760
0710202 วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 2. กำหนดวิธีการสร้างนโยบายกลยุทธ์และแผนงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการและตามขั้นตอนของทฤษฎีเชิงวิชาการด้านการบริหารจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ 0710202.02 74761
0710202 วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 3.จัดทำแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ 0710202.03 74762
0710202 วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 4.วิเคราะห์ปัญหาจากการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0710202.04 74763
0710202 วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ 5.ปรับปรุงแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของสถานประกอบการ 0710202.05 74764

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


N/A 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะด้านการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์องค์กร
2. ทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
3. ทักษะด้านการวิเคราะห์องค์กร       

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แก่ ความรู้ด้านความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) ความรู้ด้านความเสี่ยงทางด้านการแข่งขัน (Competitive) (โดยกำหนดให้ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด)
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์การที่ดีและเหมาะสมจะทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ และ องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ง่ายๆตามความจำเป็น
 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในอนาคต กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงาน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต   
 (ง) วิธีการประเมิน
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


กำหนดนโยบายของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ วางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
(ก) คำแนะนำ 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ในอนาคต กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงาน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
N/A
 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการกำหนดนโยบายของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
1) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
18.2 เครื่องมือประเมิน สำหรับการวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
1) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
2) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ