หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำกับดูแลบุคลากรในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-FID-4-047ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำกับดูแลบุคลากรในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับกำกับดูแลบุคลากรในการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส การคัดเลือกผู้ประเมิน จัดทำทะเบียนผู้ประเมิน การจัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีความรู้และทักษะการควบคุมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านอาหาร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


ผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


กฎกระทรวง เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 เรื่อง สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40111 กำกับดูแลผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส 1. รับสมัครและรวบรวมผู้ประเมินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 40111.01
40111 กำกับดูแลผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส 2. คัดเลือกผู้ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน 40111.02
40111 กำกับดูแลผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส 3. จัดทำทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสได้ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 40111.03
40112 กำกับดูแลผู้ดำเนินงานให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 1.จัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 40112.01
40112 กำกับดูแลผู้ดำเนินงานให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 2.ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด 40112.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะในการคัดเลือกผู้ประเมินกลุ่มเป้าหมาย
2. ทักษะในการจัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ประเมินกลุ่มเป้าหมาย
2. ความรู้และเข้าใจพื้นฐานทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาของบุคคลที่จะมาเป็นผู้ประเมิน
3. ความรู้เกี่ยวกับการทำทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส
4. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
N/A
(ง) วิธีการประเมิน
  - การสัมภาษณ์ผู้ขอรับการประเมิน


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
-  ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส หมายถึง การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส โดยแยกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ สถานที่พักอาศัย รายได้ต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมการซื้อสินค้า หรือ บริโภคอาหาร เพื่อคัดเลือกและสรรหาประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การประเมินมากที่สุด  


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


การใช้ข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ