หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขและปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-AQP-5-066ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขและปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารการควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้มีความรู้ สมรรถนะทางเทคนิค สมรรถนะทางการจัดการ และทักษะในการตัดสินใจวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขและแนวทางการปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท รวมถึงติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (TSIC : C1022)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ    ผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
202041 รวบรวมปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากช่องทางต่างๆ 2020411 ปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถูกรวบรวมจากช่องทางต่างๆ อย่างครบถ้วน 202041.01
202041 รวบรวมปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากช่องทางต่างๆ 2020412 รายละเอียดข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถูกจำแนกอย่างถูกต้อง 202041.02
202042 วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020421 สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้องและครบถ้วน 202042.01
202042 วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020422 สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้รับการประเมินและสรุปผลถูกต้อง 202042.02
202043 กำหนดแนวทางการแก้ไขและแนวทางการปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020431 แนวทางแก้ไขปัญหาในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้ถูกกำหนดอย่างถูกต้องและตรงประเด็น 202043.01
202043 กำหนดแนวทางการแก้ไขและแนวทางการปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020432 แนวทางการปรับปรุงปัญหาในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้ถูกกำหนดอย่างเหมาะสม 202043.02
202044 ติดตามและประเมินผลการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020441 แผนการติดตามการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถูกจัดทำอย่างถูกต้องและครบถ้วน 202044.01
202044 ติดตามและประเมินผลการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020442 ผลการติดตามการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถูกรวบรวมและประมวลผลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 202044.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและการวิเคราะห์ทางสถิติ    

 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน    

 • ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในงานอาชีพได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • การสืบค้นข้อมูล    

 • การวิเคราะห์ข้อมูล    

 • การวางแผนและการจัดลำดับงาน       

 • การทำงานอย่างเป็นระบบ    

 • การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ    

 • การตัดสินใจและการแก้ปัญหา    

 • การประเมินผลและนำเสนอ (การรายงานผล)

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • แหล่งที่มา/ช่องทางของข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพ     

 • กระบวนการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ     

 • เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา    

 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    

 • การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ    

 • กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการแก้ปัญหาคุณภาพ    

 • แผนการติดตามการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
 • เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตามที่กำหนดในรายละเอียดกลุ่มบุคคลในอาชีพ    

 •  เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)     
 • เอกสารรับรองผลการศึกษาตามที่กำหนดในรายละเอียดกลุ่มบุคคลในอาชีพ    

 • เอกสารรับรองการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบควบคุมคุณภาพและบริหารคุณภาพ หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) การใช้เครื่องมือทดสอบ เป็นต้น    

 • เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน    
 • การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมิน สมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ    

 • การประเมินหน่วยสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ต้องมีสถานที่ทำการประเมินที่เหมาะสม และไม่มีสภาวะรบกวน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งานตามวิธีการประเมิน    

 • ผู้ประเมินต้องมีประสบการณ์ในหน่วยสมรรถนะนี้
  (ง) วิธีการประเมิน    
 • การสอบข้อเขียน    

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)


1. ปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ครอบคลุมถึง    
 • ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า กระบวนการผลิตมาตรฐาน    

 • ปัญหาความความเบี่ยงเบนจากค่าควบคุม
2. แหล่งที่มา/ช่องทางของข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพ ประกอบด้วย    
 • รายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบ ของแผนกหรือฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ    

 • นโยบายของฝ่ายบริหาร    

 • ข้อคิดเห็นของแผนกหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) หมายถึง ขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
4. เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC tools) ประกอบด้วย    
 • แบบตรวจสอบ (Cheek sheet)    

 • การจำแนกข้อมูลและกราฟ (Stratification and Graph)    

 • แผนภูมิพาเรโต (Pareto chart)    

 • แผนภาพสาเหตุและผล (Causes and Effects Diagram)    

 • ฮีสโตแกรม (Histogram)   

 • แผนภูมิควบคุม (Control chart)   

 • แผนภาพการกระจาย (Scatter diagram)
5. การวิเคราะห์ทำไม-ทำไม (Why-why analysis) หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา โดยเป็นการพยายามถามว่า ทำไม อย่างต่อเนื่องเพื่อหาสาเหตุรากเหง้า และกำจัดได้แล้ว เพื่อไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดซ้ำ
6.การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ หมายถึง เครื่องมือสำคัญในการรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในกระบวนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่ผู้ผลิต และผู้บริโภคต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจจากสินค้าและบริการสูงสุด และทำให้ผู้ผลิตได้รับผลกำไรสูงสุดในระยะยาว
7. ผลการติดตามการแก้ปัญหาคุณภาพ เกี่ยวข้องกับ รายละเอียดข้อมูล และ การรายงานผลการแก้ปัญหาและปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพ
8. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการแก้ปัญหาคุณภาพ    
 • รายงานสรุปผลการแก้ปัญหาคุณภาพ    

 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)    

 • วิธีการทำงาน (Work Instruction)    

 • แผนการสุ่มตัวอย่าง    

 • แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพ    

 • เอกสารการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action request)    

 • เอกสารการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive action request)
9.แผนการติดตามการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ประกอบด้วย    
 • ผู้รับผิดชอบ    

 • หัวข้อที่ต้องติดตาม    

 • ความถี่ในการติดตาม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ประเมินผลทางด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติของการแก้ไขและปรับปรุง ปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท โดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือ 


ยินดีต้อนรับ