หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-AQP-5-065ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารการควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้มีความรู้ สมรรถนะทางเทคนิค สมรรถนะทางการจัดการ และทักษะในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทำแผนควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบคุณภาพ ทวนสอบและยืนยันการใช้ได้ของแผนควบคุมและประกันคุณภาพ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงวิธีการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สามารถตัดสินใจ แก้ไขสาเหตุของปัญหา มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (TSIC : C1022)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ    ผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
202031 จัดทำแผนควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020311 ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ถูกแปลงเป็นค่าควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอย่างถูกต้องและครบถ้วน 202031.01
202031 จัดทำแผนควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020312 แผนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถูกจัดทำอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอน 202031.02
202031 จัดทำแผนควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020313 ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถูกจัดทำอย่างถูกต้อง และครบถ้วนทุกขั้นตอน 202031.03
202032 วิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020321 ผลการทดสอบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถูกวิเคราะห์และประเมินผลอย่างถูกต้องและตรงตามค่าควบคุม 202032.01
202032 วิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020322 รายงานผลการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถูกจัดทำและสรุปผลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 202032.02
202033 ทวนสอบและยืนยันการใช้ได้ของแผนควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020331 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถูกทวนสอบและยืนยันการใช้ได้ของระบบด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง 202033.01
202033 ทวนสอบและยืนยันการใช้ได้ของแผนควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2020332 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้รับการแก้ไขและปรับปรุงตามผลการทวนสอบ 202033.02
202034 ทบทวนและปรับปรุงวิธีการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2020341 วิธีการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้รับการทบทวนตามรอบเวลาที่กำหนด 202034.01
202034 ทบทวนและปรับปรุงวิธีการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2020342 วิธีการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตามกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 202034.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดคุณภาพในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและการวิเคราะห์ทางสถิติ    

 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน    

 • ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในงานอาชีพได้


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • การใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ    

 • การสืบค้นข้อมูล       

 • การใช้เครื่องคิดเลข    

 • การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน    

 • การจัดทำเอกสาร    

 • การประเมินผลและนำเสนอ (การรายงานผล)    

 • การวางแผนและการจัดลำดับงาน    

 • การทำงานอย่างเป็นระบบ    

 • การตัดสินใจและการแก้ปัญหา

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • หลักการควบคุมและประกันคุณภาพ    

 • คุณลักษณะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (กายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และ ประสาทสัมผัส)     

 • บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • วิธีการทดสอบคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(กายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และ ประสาทสัมผัส)    

 • เครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • หลักการการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท    

 • แผนการควบคุมและประกันคุณภาพ    

 • หลักการเขียนการไหลของกระบวนการ (Flow process chart)    

 • หลักการของการทวนสอบและยืนยันความใช้ได้ของแผนการควบคุมและประกันคุณภาพ    

 • ระบบบริหารงานคุณภาพ    

 • ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ    

 • ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบและยืนยันความใช้ได้ของแผนการควบคุมและประกันคุณภาพ    

 • การคำนวณทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ    

 • การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ    

 • คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน    

 • กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     
 • เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตามที่กำหนดในรายละเอียดกลุ่ม บุคคลในอาชีพ    

 • เอกสารประเมินผลจากการสาธิตการทำงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)     
 • เอกสารรับรองผลการศึกษาตามที่กำหนดในรายละเอียดกลุ่มบุคคลในอาชีพ    

 • เอกสารรับรองการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบควบคุมคุณภาพและบริหารคุณภาพ หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) การใช้เครื่องมือทดสอบ เป็นต้น    

 • เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน    
 • การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมิน สมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ    

 • การประเมินหน่วยสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการสาธิตการทำงาน ต้องมีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม สถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวน และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งานตามวิธีการประเมิน    

 • ในการสาธิตการทำงาน ผู้รับการประเมินต้องตอบคำถามตามใบงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล    

 • เจ้าหน้าที่สอบต้องมีประสบการณ์ในหน่วยสมรรถนะนี้
(ง) วิธีการประเมิน    
 • การสอบข้อเขียน    

 • การสาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


1. คุณภาพ หมายถึง ระดับที่กำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รูปร่างลักษณะ และความเหมาะสมในการใช้งาน ตลอดจนถึงจุดดีของผลิตภัณฑ์
2. การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้อยู่ระดับมาตรฐาน ซึ่งจะรวมถึงกิจกรรมต่างๆ หรือผลรวมของกิจกรรมต่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาได้มีข้อบกพร่อง
3. การประกันคุณภาพ หมายถึง การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผลิตผลมีคุณภาพตามที่กำหนด
4. การจัดการคุณภาพ หมายถึง การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพในการจัดการกระบวนการเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่ใช้จ่ายโดยรวมที่ต่ำที่สุดให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องใน
5. ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (Product specification) หมายถึง ข้อมูลความต้องการที่ได้รับจากลูกค้า ข้อกำหนดของกฎหมาย เป็นต้น
6. ค่าควบคุม หมายถึง คุณลักษณะคุณภาพที่ควบคุม (พารามิเตอร์) ในการวัดคุณภาพสินค้าให้ได้ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนาด จำนวน อุณหภูมิ เป็นต้นคุณลักษณะด้าน
7. คุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ครอบคลุม
 •     ด้านกายภาพ ได้แก่ น้ำหนัก เป็นต้น

 •     ด้านเคมี ได้แก่ ฮีสตามีน เป็นต้น

 •     ด้านจุลินทรีย์

 •     ด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส เป็นต้น
8. ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ครอบคลุม     
 • วัตถุดิบสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา กุ้ง หมึก หอย ปู    

 • สินค้าระหว่างการผลิต    

 • สินค้าสำเร็จรูป
9. บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้แก่ กระป๋อง ถุงเพาซ์ ขวดแก้ว ถ้วยพลาสติก เป็นต้น
10. วิธีการทดสอบคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ครอบคลุม การทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี ทางจุลินทรีย์ และ ทางประสาทสัมผัส
11. เครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการทดสอบคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เกี่ยวข้องกับ ชนิดเครื่องมือทดสอบ การใช้งานเครื่องมือทดสอบ การสอบเทียบ และ การบำรุงรักษา
12. หลักการการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เกี่ยวข้องกับ หลักการแปรรูปโดยใช้ความร้อน และ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
13. แผนการควบคุมและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย    
 • ขั้นตอนที่ต้องควบคุม    

 • คุณลักษณะคุณภาพที่ควบคุมและช่วงค่าควบคุม    

 • เครื่องมือตรวจสอบ อุปกรณ์ตรวจสอบ (ถ้ามี)    

 • สารเคมี (ถ้ามี)    

 • วิธีการแก้ไข หากมีการเบี่ยงเบนไปจากค่าที่กำหนด    

 • ผู้รับผิดชอบ
14. การทวนสอบ (Verification) หมายถึง การยืนยัน โดยการตรวจสอบและมีหลักฐานแสดงว่าเป็นไปตามข้อกำหนด
15. การยืนยันความใช้ได้ (Validation) หมายถึง กิจกรรม หรือกระบวนการ เพื่อพิสูจน์ว่าขั้นตอนการทดสอบ กระบวนการทดสอบ ระบบการทดสอบเครื่องมือ หรือวิธีการทดสอบที่นำมาใช้ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
16. ระบบบริหารงานคุณภาพ คือ ระบบการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ระบบ ISO 9000 เป็นต้น
17. ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
    
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) และ วิธีการทำงาน (Work Instruction)     

 • แผนการสุ่มตัวอย่าง    

 • แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส    

 • รายงานผล/บันทึกผลการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ    

 • รายงานการทวนสอบ (Verification) ระบบการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ    

 • รายงานการยืนยันความใช้ได้ (Validation) ของระบบการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ    

 • เอกสารการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action request)    

 • เอกสารการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive action request)
18. การไหลของกระบวนการ (Flow process chart) แสดงลำดับขั้นตอนการผลิต และความสัมพันธ์ ระหว่างจุดงานในกระบวนการผลิตทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ทราบว่าปัญหาคุณภาพจากจุดงานใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อจุดงานอื่น เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
19. การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ หมายถึง เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในกระบวนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องการ
20. การสุ่มตัวอย่าง เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันของการที่แต่ละหน่วยของประชากรจะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง หรือแต่ละหน่วยของตัวอย่างจะถูกจัดเข้าไว้ในกลุ่มของการศึกษา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ประเมินผลทางด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติในการออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยการสอบข้อเขียน และ การสาธิตการทำงาน ตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือ 


ยินดีต้อนรับ