หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างทีมงานและสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-AQP-5-062ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างทีมงานและสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


- คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักบริหารการผลิต (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 5
- คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักบริหารงานควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 5
- คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้มีความรู้ สมรรถนะทางเทคนิค และสมรรถนะการจัดการ ในการสื่อสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งสร้างทีมงานและบริหารจัดการการทำงานของทีมได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (TSIC : C1022)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
004031 สื่อสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน 0040311 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริบทของงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานถูกรวบรวมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 004031.01
004031 สื่อสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน 0040312 รายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริบทของงานได้รับการเขียนและการนำเสนอด้วยรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 004031.02
004031 สื่อสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน 0040313 การสอนงานรูปแบบต่างๆ ถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 004031.03
004032 สร้างทีมงานและบริหารจัดการการทำงานของทีมได้ 0040321 ทีมงานถูกสร้างขึ้นตามบริบทของานอย่างเหมาะสม 004032.01
004032 สร้างทีมงานและบริหารจัดการการทำงานของทีมได้ 0040322 การทำงานของทีมได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 004032.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office   

 • ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในงานอาชีพได้   

 • ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข้องได้   

 • ความรู้และทักษะในกระบวนการสื่อสาร


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • การใช้คอมพิวเตอร์    

 • การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ    

 • การสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างมืออาชีพ    

 • การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เหมาะสม    

 • การใช้เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารที่หลากหลาย

 • การใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมตรง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • วิธีการสื่อสารที่หลากหลาย    

 • กระบวนการสื่อสาร    

 • เทคโนโลยีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง    

 • ความรู้ด่านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office    

 • การทำงานเป็นทีม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฎิบัติงาน (Performance Evidence)   
 • เอกสารรับรองการการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตามที่กำหนดในรายละเอียดกลุ่มบุคคลในอาชีพ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)-  เอกสารรับรองผลการศึกษาตามที่กำหนดในรายละเอียดกลุ่มบุคคลในอาชีพ-  เอกสารรับรองการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบควบคุมคุณภาพและบริหารคุณภาพ หลักการปฏิบัติที่ดีในการประกอบอาหาร (GMP) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) การใช้เครื่องมือทดสอบ เป็นต้น-  เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน- การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ - การประเมินหน่วยสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ต้องมีการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม สถานที่ทำการประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวน และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งานตามวิธีการประเมิน- เจ้าหน้าที่สอบต้องมีประสบการณ์ในหน่วยสมรรถนะนี้- ผู้เข้ารับการประเมินสามารถนำแฟ้มสะสมผลงานหรือแฟ้มรวบรวมประวัติการทำงานใช้เพื่อประกอบเป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้ระหว่างการสอบสัมภาษณ์  (ง) วิธีการประเมิน- การสอบข้อเขียน- การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)


1. เครื่องมือสื่อสาร    
 • โทรศัพท์    

 • โทรสาร    

 • เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ    

 • บันทึกข้อความ    

 • อีเมลล์    

 • Line
2. กระบวนการสื่อสาร    
 • ผู้ส่งสาร    

 • ผู้รับสาร    

 • วิธีการสื่อสารทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ    
 • วิธีการทำงาน (Work Instruction)    

 • ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ    

 • มาตรฐานสินค้า    

 • ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ข้อมูลและสรุปผลการทำงาน ครอบคลุมถึงรายงานผลการดำเนินงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
5. รูปแบบการสอนงาน    
 • การบรรยายในรูปแบบการอบรม (Training/Seminar)

 • การฝึกอบรมในขณะปฎิบัติงาน (On the Job Training)  

 • การประชุมกลุ่มย่อย เช่น Morning talk, Group meeting การเป็นผู้ถูกประเมินระบบคุณภาพต่างๆ (Internal Audit)
6. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 • ผู้บังคับบัญชา

 • กลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC)

 • กลุ่มความปลอดภัย

 • ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบต่างๆ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ประเมินผลทางด้านความรู้ ทักษะและเจตคติของการสร้างทีมงานและสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน โดยการสอบข้อเขียน และ การสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือ 


ยินดีต้อนรับ