หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลการผลิต

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-5-024ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
1 2511 นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาชีพนักนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูงที่วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม4.0

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
043101 เข้าใจเทคโนโลยีของฐานข้อมูล 1.1 อธิบายความสำคัญของข้อมูลในอุตสาหกรรม 4.0 043101.01 141238
043101 เข้าใจเทคโนโลยีของฐานข้อมูล 1.2 อธิบายหลักการของการจัดเก็บข้อมูลแบบ RDBMS 043101.02 141239
043101 เข้าใจเทคโนโลยีของฐานข้อมูล 1.3 อธิบายหลักการและไวยากรณ์ของภาษา SQL 043101.03 141240
043102 เข้าใจตัวชี้วัดของกระบวนการผลิต 2.1 อธิบายข้อมูลและตัวชี้วัดในแง่ Productivity 043102.01 141241
043102 เข้าใจตัวชี้วัดของกระบวนการผลิต 2.2 อธิบายข้อมูลและตัวชี้วัดในแง่คุณภาพ 043102.02 141242
043102 เข้าใจตัวชี้วัดของกระบวนการผลิต 2.3 อธิบายข้อมูลและตัวชี้วัดในแง่ Traceability 043102.03 141243
043103 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิต 3.1 อ่านและเขียนแบบของฐานข้อมูลจากข้อกำหนด 043103.01 141244
043103 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิต 3.2 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลจากกระบวนการผลิต 043103.02 141245
043103 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิต 3.3 คำนวณตัวชี้วัดจากข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 043103.03 141246
043104 ออกแบบส่วนเชื่อมต่อฐานข้อมูล 4.1 อธิบายหลักการของการเข้าถึงฐานข้อมูล 043104.01 141247
043104 ออกแบบส่วนเชื่อมต่อฐานข้อมูล 4.2 อธิบายหลักการของ web service 043104.02 141248
043104 ออกแบบส่วนเชื่อมต่อฐานข้อมูล 4.3 อ่านและเขียนแผนภาพของการเชื่อมต่อด้วย webservice 043104.03 141249

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

•    ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล   
•    ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของระบบอัตโนมัติ   
•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
•    ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
•    หนังสือรับรองการทำงาน หรือ
•    ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ   
•    แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น   
•    ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA) , QC 7 Tools Basic , ISO 9001 , ISO 14001 เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
•    ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
•    ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ
วิธีการประเมิน
•    การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง   
•    การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น   
•    IEEE 1016: Software Design Specification   
•    ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing   
•    IPA Embedded System development Process Reference
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1)ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่   
•    การกำหนดแนวคิดของระบบ   
•    การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ   
•    การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ   
•    การสร้างระบบ   
•    การทดสอบระบบ   
•    การส่งมอบระบบ
 2) สถานที่ทำงาน (work site)
N/A
 3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
N/A
 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents)
เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:
•    การสอบข้อเขียน
•    การตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ยินดีต้อนรับ