หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่ายเชื่อมระบบโรงงาน

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-5-023ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่ายเชื่อมระบบโรงงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 2511 นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาชีพนักนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูงที่วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม4.0

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
042101 เข้าใจมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลในระบบอัตโนมัติ 1.1 อธิบายมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลในอุตสาหกรรม 4.0 042101.01 141220
042101 เข้าใจมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลในระบบอัตโนมัติ 1.2 อธิบายคุณลักษณะและข้อจำกัดของมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลสำหรับระบบอัตโนมัติ 042101.02 141221
042101 เข้าใจมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลในระบบอัตโนมัติ 1.3 อธิบายข้อกำหนดของการสื่อสารข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิต 042101.03 141222
042102 เลือกเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบ 2.1 เลือกประเภทของการสื่อสารข้อมูลจากคำอธิบายของงาน 042102.01 141223
042102 เลือกเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบ 2.2 เลือกประเภทของการสื่อสารข้อมูลจากข้อมูลของระบบสารสนเทศของโรงงาน 042102.02 141224
042102 เลือกเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบ 2.3 เลือกประเภทของการสื่อสารข้อมูลจากข้อมูลของเครื่องจักร 042102.03 141225
042103 กำหนดรายการของอุปกรณ์และสายสัญญาณสำหรับการสื่อสารข้อมูล 3.1 เลือกอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล 042103.01 141226
042103 กำหนดรายการของอุปกรณ์และสายสัญญาณสำหรับการสื่อสารข้อมูล 3.2 เลือกสายสัญญาณที่เหมาะสมกับการสื่อสารข้อมูล 042103.02 141227
042103 กำหนดรายการของอุปกรณ์และสายสัญญาณสำหรับการสื่อสารข้อมูล 3.3 กำหนดเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณ 042103.03 141228
042103 กำหนดรายการของอุปกรณ์และสายสัญญาณสำหรับการสื่อสารข้อมูล 3.4 เขียนแบบการติดตั้งเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 042103.04 141229
042104 กำหนดโปรโตคอลในการสื่อสารข้อมูลกับระบบสารสนเทศ 4.1 อธิบายหลักการของโมเดลการสื่อสาร OSI 7 ชั้น 042104.01 141230
042104 กำหนดโปรโตคอลในการสื่อสารข้อมูลกับระบบสารสนเทศ 4.2 อธิบายรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูล 042104.02 141231
042104 กำหนดโปรโตคอลในการสื่อสารข้อมูลกับระบบสารสนเทศ 4.3 เลือกโปรโตคอลในการสื่อสารจากข้อมูลของระบบสารสนเทศ 042104.03 141232
042104 กำหนดโปรโตคอลในการสื่อสารข้อมูลกับระบบสารสนเทศ 4.4 อธิบายเงื่อนไขในการจัดเตรียมข้อมูลตามโปรโตคอลในการสื่อสาร 042104.04 141233
042104 กำหนดโปรโตคอลในการสื่อสารข้อมูลกับระบบสารสนเทศ 4.5 กำหนดเงื่อนไขในการทดสอบโปรโตคอล 042104.05 141234
042105 ออกแบบการสื่อสารข้อมูลตามหลักการความมั่นคงของข้อมูล 5.1 อธิบายหลักการของ Authentication Authorization และAccounting 042105.01 141235
042105 ออกแบบการสื่อสารข้อมูลตามหลักการความมั่นคงของข้อมูล 5.2 อธิบายเทคโนโลยีของความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 042105.02 141236
042105 ออกแบบการสื่อสารข้อมูลตามหลักการความมั่นคงของข้อมูล 5.3 อธิบายแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการความมั่นคงของข้อมูล 042105.03 141237

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

•    ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล   
•    ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของระบบอัตโนมัติ   
•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล   
•    ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    หนังสือรับรองการทำงาน หรือ   
•    ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ   
•    แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น   
•    ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Mobile Communication Data Transmission System เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
•    ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•    ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ
วิธีการประเมิน
•    การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง   
•    การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น   
•    IEEE 1016: Software Design Specification   
•    ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing   
•    IPA Embedded System development Process Reference
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่   
•    การกำหนดแนวคิดของระบบ
•    การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
•    การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
•    การสร้างระบบ
•    การทดสอบระบบ
•    การส่งมอบระบบ
 2) สถานที่ทำงาน (Work Site)
N/A
 3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
 N/A
 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents)
 เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:   
•    การสอบข้อเขียน   
•    การสัมภาษณ์   
•    แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ