หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกใช้องค์ประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-5-022ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้องค์ประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 2511 นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาชีพนักนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูงที่วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม4.0

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
041101 เข้าใจหลักการและความสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0 1.1 อธิบายแนวคิดและหลักการสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0 041101.01 141200
041101 เข้าใจหลักการและความสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0 1.2 อธิบายเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานของอุตสาหกรรม 4.0 041101.02 141201
041102 เข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดของส่วนควบคุมของกระบวนการอัตโนมัติ 2.1 อธิบายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ 041102.01 141203
041102 เข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดของส่วนควบคุมของกระบวนการอัตโนมัติ 2.2 อธิบายถึงข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในส่วนควบคุมของกระบวนการผลิต 041102.02 141204
041102 เข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดของส่วนควบคุมของกระบวนการอัตโนมัติ 2.3 อธิบายถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 041102.03 141205
041103 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 3.1 ระบุหน้าที่ของระบบอัตโนมัติจากคำอธิบายของงาน 041103.01 141206
041103 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 3.2 ระบุลำดับและเงื่อนไขทางเวลาของการทำงาน 041103.02 141207
041103 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 3.3 ประเมินขีดความ สามารถของระบบ 041103.03 141208
041103 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 3.4 สามารถระบุข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อการทำงานของส่วนควบคุมได้ 041103.04 141209
041103 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 3.5 ระบุมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของส่วนควบคุม 041103.05 141210
041104 ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบอัตโนมัติ 4.1 เลือกส่วนควบคุมที่เหมาะสมกับงานไ 041104.01 141211
041104 ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบอัตโนมัติ 4.2 เลือกอุปกรณ์ประเภทเซ็นเซอร์และตัวกระทำที่เหมาะสมกับงาน 041104.02 141212
041104 ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบอัตโนมัติ 4.3 เลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมกับงาน 041104.03 141213
041104 ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบอัตโนมัติ 4.4 เลือกเคสและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับงาน 041104.04 141214
041105 จัดทำเอกสารข้อกำหนดของระบบ 5.1 อธิบายรายการของเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับเอกสารข้อกำหนดตามระบบคุณภาพ 041105.01 141215
041105 จัดทำเอกสารข้อกำหนดของระบบ 5.2 อธิบายแผนภาพและสัญลักษณ์ของระบบอัตโนมัติ 041105.02 141216
041105 จัดทำเอกสารข้อกำหนดของระบบ 5.3 กำหนดขั้นตอนในการออกแบบ สร้าง ติดตั้งและบำรุงรักษาส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ 041105.03 141217
041105 จัดทำเอกสารข้อกำหนดของระบบ 5.4 ประเมินเวลาที่ใช้ในการออกแบบและสร้างส่วนควบคุม 041105.04 141218
041105 จัดทำเอกสารข้อกำหนดของระบบ 5.5 ระบุระดับความเข้ากันได้กับมาตรฐานและข้อกำหนดของกระบวนการผลิต 041105.05 141219

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้า
(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของระบบอัตโนมัติ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้เทคโนโลยีหน่วยประมวลผล เซ็นเซอร์ ตัวกระทำ และการสื่อสารข้อมูล
•    ความรู้มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ได้แก่ การแผ่คลื่น ไฟฟ้าสถิต สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย   
•    ความรู้หลักการของวิศวกรรมระบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
•    ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    หนังสือรับรองการทำงาน หรือ   
•    ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ   
•    แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น   
•    ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Mobile Communication Data Transmission System เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
•    ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
•    ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ
วิธีการประเมิน   
•    การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง   
•    การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

การควบคุมในงานอุตสาหกรรม แบ่งตามอุปกรณ์การควบคุมได้ดังนี้
1.การควบคุมด้วยไฟฟ้า
2.การควบคุมด้วยนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
3.การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
5.การควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
(ก) คำแนะนำ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น   
•    IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications   
•    IPA Embedded System development Process Reference
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่   
•    การกำหนดแนวคิดของระบบ   
•    การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ   
•    การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ   
•    การสร้างระบบ   
•    การทดสอบระบบ   
•    การส่งมอบระบบ
 2) สถานที่ทำงาน (Work Site)
N/A
 3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
N/A
 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents)
 เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:   
•    การสอบข้อเขียน
•    การสัมภาษณ์
•    แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ