หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-4-021ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 2511 นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาชีพนักนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูงที่วิเคราะห์ ออกแบบและทดสอบระบบอัตโนมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม4.0

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
044101 ศึกษาข้อมูลเพื่อการติดตั้งระบบอัตโนมัติ 1.1 อธิบายขั่นตอนในการรวบรวมข้อมูลและสำรวจระบบสาธารณูปโภค 044101.01 141184
044101 ศึกษาข้อมูลเพื่อการติดตั้งระบบอัตโนมัติ 1.2 อธิบายแบบของระบบสาธารณูปโภค 044101.02 141185
044101 ศึกษาข้อมูลเพื่อการติดตั้งระบบอัตโนมัติ 1.3 อธิบายแบบของระบบสารสนเทศ 044101.03 141186
044101 ศึกษาข้อมูลเพื่อการติดตั้งระบบอัตโนมัติ 1.4 อธิบายการเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ในโรงงาน 044101.04 141187
044101 ศึกษาข้อมูลเพื่อการติดตั้งระบบอัตโนมัติ 1.5 อธิบายมาตรฐานและข้อกำหนดในการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค 044101.05 141188
044102 เตรียมการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติ 2.1 อธิบายรายการของระบบสาธารณูปโภคที่ต้องปรับปรุงจากข้อกำหนดของระบบอัตโนมัติ 044102.01 141189
044102 เตรียมการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติ 2.2 อธิบายวิธีการคำนวณระบบสาธารณูปโภค 044102.02 141190
044102 เตรียมการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติ 2.3 อธิบายข้อกำหนดในการเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติกับระบบสารสนเทศ 044102.03 141191
044102 เตรียมการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติ 2.4 อธิบายขั้นตอนและเอกสารในการขอติดตั้งระบบสาธารณูปโภค 044102.04 141192
044103 จัดทำแผนการติดตั้งระบบอัตโนมัติ 3.1 อธิบายขั้นตอนของการเข้าติดตั้งระบบอัตโนมัติ 044103.01 141193
044103 จัดทำแผนการติดตั้งระบบอัตโนมัติ 3.2 จัดทำเอกสารแผนงานการติดตั้ง 044103.02 141194
044103 จัดทำแผนการติดตั้งระบบอัตโนมัติ 3.3 ระบุความเสี่ยงและแนวทางรองรับในการติดตั้ง 044103.03 141195
044104 จัดทำแผนการทดสอบและส่งมอบระบบอัตโนมัติ 4.1 อธิบายขั้นตอนของการทดสอบและส่งมอบระบบอัตโนมัติ 044104.01 141196
044104 จัดทำแผนการทดสอบและส่งมอบระบบอัตโนมัติ 4.2 อธิบายขั้นตอนของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 044104.02 141197
044104 จัดทำแผนการทดสอบและส่งมอบระบบอัตโนมัติ 4.3 จัดทำเอกสารแผนงานการทดสอบและส่งมอบงาน 044104.03 141198
044104 จัดทำแผนการทดสอบและส่งมอบระบบอัตโนมัติ 4.4 ระบุความเสี่ยงและแนวทางรองรับในการทดสอบและส่งมอบงาน 044104.04 141199

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

•    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะในการอ่านแบบของระบบอัตโนมัติ
•    ทักษะในการอ่านแบบของระบบสาธารณูปโภค   
•    ทักษะในการอ่านแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคของอุตสาหกรรม
•    ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
•    ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    หนังสือรับรองการทำงาน หรือ   
•    ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ   
•    แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายไฟฟ้าพื้นฐาน ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น   
•    ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะหระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA) , QC 7 Tools Basic , ISO 9001 , ISO 14001 เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
•    ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
•    ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ
วิธีการประเมิน   
•    การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง   
•    การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น   
•    ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing   
•    IPA Embedded System development Process Reference
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่   
•    การกำหนดแนวคิดของระบบ   
•    การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ   
•    การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ   
•    การสร้างระบบ   
•    การทดสอบระบบ   
•    การส่งมอบระบบ
 2) สถานที่ทำงาน (Work Site)
N/A
 3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
N/A
 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents)
เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:   
•    การสอบข้อเขียน
•    การตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ยินดีต้อนรับ