หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาส่วนซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการผลิต

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-4-020ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาส่วนซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาชีพนักนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูงที่พัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบอัตโนมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม4.0

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
043201 เข้าใจการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล 1.1 อธิบายหลักการและไวยากรณ์ของภาษา SQL 043201.01 141170
043201 เข้าใจการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล 1.2 อ่านและเขียนคำสั่ง SQL เพื่อดำเนินการ CRUD 043201.02 141171
043202 ออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลกระบวนการผลิต 2.1 อธิบายลำดับการประมวลผลข้อมูลจากแผนภาพของซอฟต์แวร์ 043202.01 141172
043202 ออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลกระบวนการผลิต 2.2 กำหนดรายการของการนำเข้า สืบค้นและจัดรูปแบบข้อมูลตามข้อกำหนด 043202.02 141173
043202 ออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลกระบวนการผลิต 2.3 อ่านและเขียนแบบของซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลของกระบวนการผลิต 043202.03 141174
043203 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลกระบวนการผลิต 3.1 อ่านและเขียนโค้ดเพื่อนำเข้า สืบค้น และจัดรูปแบบข้อมูล 043203.01 141175
043203 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลกระบวนการผลิต 3.2 อ่านและเขียนโค้ดเพื่อจัดการข้อมูลในไฟล์ 043203.02 141176
043203 พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลกระบวนการผลิต 3.3 อ่านและเขียนโค้ดเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 043203.03 141177
043204 ออกแบบการทดสอบฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 4.1 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการทดสอบ 043204.01 141178
043204 ออกแบบการทดสอบฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 4.2 กำหนดขั้นตอนในการทดสอบ 043204.02 141179
043204 ออกแบบการทดสอบฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 4.3 เลือกอินพุตและคาดการณ์ผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับเป้าหมายของการทดสอบ 043204.03 141180
043205 จัดทำเอกสารการทดสอบ 5.1 อธิบายรายการของเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับเอกสารการทดสอบตามระบบคุณภาพ 043205.01 141181
043205 จัดทำเอกสารการทดสอบ 5.2 จัดทำเอกสารการทดสอบ 043205.02 141182
043205 จัดทำเอกสารการทดสอบ 5.3 ระบุความเข้ากันได้ของเอกสารการทดสอบตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ 043205.03 141183

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้า
•    ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของระบบอัตโนมัติ
•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของซอฟต์แวร์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้เทคโนโลยีหน่วยประมวลผล เซ็นเซอร์ ตัวกระทำ และการสื่อสารข้อมูล   
•    ความรู้หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
•    ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    หนังสือรับรองการทำงาน หรือ   
•    ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ   
•    แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
•    หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
•    ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA) , QC 7 Tools Basic , ISO 9001 , ISO 14001 เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวของ   
•    ขอบเขตดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   
•    ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ
วิธีการประเมิน   
•    การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง   
•    การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น   
•    IEEE 1016: Software Design Specification   
•    ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing   
•    IPA Embedded System development Process Reference
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่   
•    การกำหนดแนวคิดของระบบ   
•    การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ   
•    การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ   
•    การสร้างระบบ   
•    การทดสอบระบบ   
•    การส่งมอบระบบ
 2) สถานที่ทำงาน (Work Site)
N/A
 3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
 เครื่องมือสำหรับประกอบและทดสอบฮาร์ดแวร์ของส่วนควบคุม เช่น   
•    เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ   
•    คีมช่าง - ไขควง ประแจ   
•    อุปกรณ์บัดกรี – สว่านไฟฟ้า   
•    เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป
เครื่องมือสำหรับพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ของส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ เช่น   
•    ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC หรือ   
•    ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับระบบ SCADA หรือ   
•    โปรแกรม LabVIEW
 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents)
 เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:   
•    การสอบข้อเขียน   
•    การสาธิตการปฏิบัติงาน   
•    การตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ยินดีต้อนรับ